Huur van woning met onzelfstandige werkruimte niet aftrekbaar van winst

Hof Den Haag oordeelt dat gebruiksrechten ter zake van in de onderneming gebezigde zaken in het algemeen geen bedrijfsmiddel vormen. X kan de voor de woning betaalde huur niet in aftrek op zijn winst brengen. Wet inkomstenbelasting 2001 3.16 en 3.17 Datum: 17-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2015:661 Editie: 9 april Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-14-00833 Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/739 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 3.16 en 3.17 X verricht, als…

Bewijslast WOZ verschuift wanneer woningeigenaar geen inpandige opname toestaat

Hof Amsterdam oordeelt dat er in WOZ-zaken een verschuiving van de bewijslast optreedt wanneer een woningeigenaar de gemeente geen toestemming geeft voor een inpandige opname. Wet waardering onroerende zaken 17 Datum: 05-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2015:1118 Editie: 8 april Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 13/00443 Rubriek: Waardering onroerende zakenUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/732 Wetsartikelen:Wet waardering onroerende zaken, 17 X is eigenaar van een twee-onder-één-kapwoning in de gemeente Uithoorn. In geschil is de…

Geen theoretische omzetberekening als hulpmiddel voor juiste winstbepaling

Rechtbank Noord-Nederland beslist dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vereiste aangiften niet zijn gedaan. Ook volgens de gewone regels van de bewijslast(verdeling) maakt de inspecteur niet aannemelijk dat de door X bv aangegeven winsten te laag zijn en dat X bv hiermee  (verkapte) winstuitdelingen aan X heeft gedaan. Algemene wet inzake rijksbelastingen…

Schenking van ouders is geen beletsel voor aftrek rente

Volgens de Hoge Raad geeft het oordeel van het hof dat het in geschil zijnde bedrag van € 2250 niet is kwijtgescholden, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan, als verweven met waarderingen van feitelijke aard, voor het overige in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Wet inkomstenbelasting 2001 3.120 Datum: 03-04-2015 ECLI: ECLI:NL:HR:2015:809 Editie: 7 april Instantie: Hoge RaadNummer: 14/05071 Rubriek: Inkomstenbelasting Wetsartikelen:Wet inkomstenbelasting…

Terechte ambtshalve IB-aanslag voor man zonder inkomsten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet de vereiste aangifte heeft gedaan zodat de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard. X slaagt niet in de op hem rustende zware bewijslast dat de schatting van zijn inkomen te hoog is. Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e Datum: 24-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:2226 Editie: 7 april Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00544 Rubriek: InkomstenbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/722 Wetsartikelen:Algemene wet inzake…

Informatie van Belastingtelefoon schept geen vertrouwen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat mevrouw X aan de uitlatingen van de Belastingtelefoon geen vertrouwen kan ontlenen dat zij na de invoering van de nieuwe regelgeving nog bezwaar kon indienen tegen de aanslag. Algemene wet bestuursrecht 6:7 Algemene wet bestuursrecht 6:11 Datum: 24-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:2215 Editie: 7 april Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00425 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/723 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 6:11 ,Algemene wet bestuursrecht, 6:7…

Inspecteur mag gebruik maken van informatie uit strafrechtelijk onderzoek

Hof Den Haag beslist dat niet kan worden geoordeeld dat de bewijsmiddelen waarmee de inspecteur de aanslagen heeft onderbouwd, zijn verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat het gebruik daarvan onder alle omstandigheden ontoelaatbaar is. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten…

Rechtbank vernietigt vergrijpboete niet betalen loonheffing privégebruik auto

Rechtbank Den Haag vernietigt de boete die is opgelegd wegens het niet betalen van de loonheffing die betrekking heeft op het privégebruik auto van haar enig werknemer.  Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f Datum: 25-11-2014 ECLI: ECLI:NL:RBDHA:2014:15818 Editie: 3 april Instantie:Rechtbank Den Haag Nummer: AWB – 14 _ 3237 Rubriek: LoonbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2015/699 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 67f Belanghebbende, X bv, drijft een huisartsenpraktijk. In 2008 stelt…

Samenwonende moeder geen recht op alleenstaande ouderkorting

Hof Den Bosch oordeelt anders dan de rechtbank dat mevrouw X geen recht heeft op de alleenstaande ouderkorting. X maakt niet aannemelijk dat de samenwoon-relatie met de heer Y zuiver op commerciële gronden stoelt. Wet inkomstenbelasting 2001 8.15 Datum: 20-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2015:981 Editie: 2 april Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 13-00994 Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2015/689 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 8.15 Belanghebbende, mevrouw X, is moeder van twee kinderen. In…

Fiscus doet poging om alsnog toeslagschulden uit buitenland te innen

De Belastingdienst gaat proberen openstaande toeslagschulden in het buitenland te incasseren. Internationaal gezien bedraagt de toeslagschuld € 168 miljoen. Nieuwsbericht Ministerie van Financiën van 27-03-2015 Datum: 27-03-2015 Editie: 1 april Regelgevende instantie: Ministerie van FinanciënRubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet Uitgavenummer: V-N Vandaag 2015/681 De Staatssecretaris van Financiën heeft op 27 maart 2015 de halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin…