Hof Amsterdam verklaart het beroep van X bv alsnog ontvankelijk omdat de inspecteur geen concreet bewijs heeft aangeleverd van de daadwerkelijke verzending van uitspraken op bezwaar.

Datum: 23-01-2014 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2014:226 Editie: 18 februari Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 12/00734 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/311 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 3:41 ,Algemene wet bestuursrecht, 6:7 , Algemene wet bestuursrecht, 8:73 ,Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundament Belanghebbende, X bv, stelt meer dan tweeënhalf jaar na de uitspraak op bezwaar beroep in. Hof ‘s-Gravenhage, dat er veronderstellenderwijs vanuit gaat dat de uitspraken niet zijn verzonden…

Hof Den Haag is van mening dat er bijtelling privé-gebruik van toepassing is op ter beschikking gestelde bestelauto’s van een gasfittersbedrijf. De bestelauto’s zijn niet uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen.

Datum: 28-08-2013 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2013:4611 Editie: 18 februari Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-11/00825 t/m BK-11/00828 Rubriek: LoonbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/307 Wetsartikelen:Wet op de loonbelasting 1964, 13bis X bv installeert en onderhoudt centrale verwarmingsinstallaties en exploiteert een gasfittersbedrijf. X stelt aan haar werknemers bestelauto’s ter beschikking. Bij een boekenonderzoek bij X bv constateert de controleambtenaar dat X bv voor de forfaitaire bijtelling voor het privé-gebruik van de bestelauto’s niet…

Hof Amsterdam oordeelt dat een kostenvergoeding ook aan de orde kan zijn bij een niet-ontvankelijk bezwaarschrift.

Datum: 02-01-2014 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2014:23 Editie: 14 februari Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 13/00074 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtUitgavenummer: V-N Vandaag 2014/275 Wetsartikelen:Algemene wet bestuursrecht, 7:15-2 , Algemene wet bestuursrecht, 8:75 Belanghebbende, X, maakt bezwaar tegen een aanslag zuiveringsheffing. De heffingsambtenaar van het hoogheemraadschap verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk omdat de aanslag inmiddels ambtshalve is verminderd. In geschil is of X aanspraak kan maken op een kostenvergoeding. Hof Amsterdam oordeelt dat een kostenvergoeding ook aan…

Hof ‘s-Hertogenbosch kent X integrale proceskostenvergoeding toe omdat de inspecteur onzorgvuldig heeft gehandeld bij het opleggen van de naheffingsaanslag.

Datum: 19-12-2013 ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2013:6134 Editie: 14 februari Instantie:Hof ‘s-Hertogenbosch Nummer: 12/00177 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht ,Omzetbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2014/270 Wetsartikelen:Algemene wet bestuursrecht, 8:73 , Algemene wet inzake rijksbelastingen, 20 ,Besluit proceskosten bestuursrecht, 2 ,Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundament Aan X wordt de in geschil zijnde naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd over het tijdvak 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002. In de bezwaarfase wordt de…

Zonnepanelen en de daarmee in verbandstaande heffing van energiebelasting en btw.

  De Minister van Economische Zaken heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Mulder die betrekking hebben op zonnepanelen en de daarmee in verbandstaande heffing van energiebelasting en btw. Brief Minister van Economische Zaken, 6 februari 2014 DGETM-ED / 14013452 De Minister van Economische Zaken heeft mede namens…

Boete niet mogelijk wanneer belanghebbende niet is uitgenodigd om aangifte te doen

Datum: 07-01-2014 ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2014:27 Editie: 5 februari Instantie:Rechtbank Noord-Holland Nummer: AWB 12/5816 t/m AWB 12/5827 Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2014/208 Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat alle boeten wegens het niet doen van aangifte moeten vervallen nu vaststaat dat belanghebbenden niet zijn uitgenodigd om over alle in geschil zijnde jaren aangifte te doen.   De Belastingdienst legt aan belanghebbenden aanslagen IB/PVV op over de jaren 2003 tot…

Artikel 9 juncto artikel 52 Wet BRV. Artikel 15, lid 1, letter i, Wet BRV. Voorbehoud van recht van gebruik en bewoning m.b.t. een woning, onder vestiging van een recht van (mede)gebruik voor de blote eigenaar en diens echtgenote. Waardebepaling van de verkrijging. Invloed van de vrijstelling van artikel 15, lid 1, letter i, Wet BRV.

HR 10 januari 2014 nr. 12/03367 V-N 2014/10.17 met annotatie door Kluwer 3Uitgangspunten in cassatie 3.1.1. Belanghebbende heeft van zijn moeder [A] (hierna: de moeder) de onroerende zaak gelegen aan [a-straat 1] te [Z] (hierna: de woning) verkregen voor een koopsom van € 258.100 (hierna: de verkrijging). 3.1.2. Voorafgaand aan de verkrijging heeft belanghebbende verbeteringen…

Hof Den Haag 19 november 2013, NK-13/00488 Inkomstenbelasting. De inspecteur heeft er ten onrechte van afgezien belanghebbende in de bezwaarfase te horen. Terugwijzing zaak naar inspecteur. “1. In februari 2011 heeft verweerder eiser uitgenodigd tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (IB/PVV) voor het jaar 2010. Hierbij heeft verweerder aan eiser verzocht vóór…

Omzetbelasting; art. 15, lid 6, Wet OB; artt. 11 en 12 Uitv.besch. OB; aftrek van voorbelasting ter zake van een nieuw pand herrekenen vanwege gebruik van dit pand voor belaste en vrijgestelde prestaties; aftrek op basis van omzetverhouding of het werkelijke gebruik van het kantoorgedeelte? Afwijking werkelijke gebruik van pro rata is niet bewezen.

HR 10 januari 2014 nr. 09/01485 V-N 2014/9.17 met annotatie door Kluwer 3.1.2. In 1999 heeft de Holding een bestaand pand gekocht. In 2003 is dat pand gesloopt waarna de Holding een nieuw pand heeft laten bouwen, bestaande uit een kantoorruimte op de begane grond (hierna: het kantoorgedeelte) en daarboven een woonappartement. Het kantoorgedeelte was…