Langer uitstel voor motivering bezwaar is bijzondere omstandigheid bij overschrijding redelijke termijn

Aan belanghebbende is op zijn verzoek tweemaal uitstel verleend voor het motiveren van het bezwaar. In totaal is negen maanden uitstel verleend. Op grond van het Besluit fiscaal bestuursrecht pleegt een inspecteur vier weken uitstel te verlenen voor het herstellen van een verzuim. Volgens de Hoge Raad betekent dit dat de vertraging in de bezwaarprocedure…

Inspecteur moet anonieme klikbrief alsnog integraal overleggen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat beperkte kennisneming van de klikbrief en de daarbij behorende envelop niet gerechtvaardigd is en wijst het daartoe strekkende verzoek van de inspecteur af. Datum: 09-12-2014 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2014:9540 De heer X handelt in auto’s en repareert deze ook. Tijdens een boekenonderzoek ontvangt de inspecteur een anonieme klikbrief. X is…

Proceshouding gemachtigde reden voor lagere proceskostenvergoeding

Rechtbank Overijssel oordeelt dat de heffingsambtenaar uit het uitblijven van een reactie op een hooruitnodiging niet mocht afleiden dat X (stilzwijgend) afstand had gedaan van haar recht te worden gehoord. Datum: 16-12-2014 ECLI: ECLI:NL:RBOVE:2014:6687  Belanghebbende, X, is het niet eens met de WOZ-waarde van haar woning. In geschil is of de hoorplicht is geschonden. Rechtbank Overijssel oordeelt dat…

Vernietiging informatiebeschikkingen vanwege ‘fishing expedition’

Hof ‘s-Hertogenbosch vernietigt de aan een Antilliaanse beleggingsvennootschap opgelegde informatiebeschikkingen. De inspecteur kan in redelijkheid niet het vermoeden hebben dat mogelijk sprake is van belastingplicht in Nederland. Belanghebbende, X, is een naar Antiliaans recht opgerichte beleggingsvennootschap. De heer F heeft 85% van de aandelen en zijn kinderen de resterende 15%. F woont sinds 1994 in…

Forse kritiek Nationale ombudsman op trage Belastingdienst/Toeslagen

De Nationale ombudsman uit forse kritiek op de handelwijze van de Belastingdienst/Toeslagen.  Belanghebbende, X, dient op 4 juli 2012 een bezwaarschrift in tegen de beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen om zijn verzoek om een persoonlijke betalingsregeling af te wijzen. Als een beslissing op het bezwaar uitblijft, stelt X de Belastingdienst in gebreke en gaat hij vervolgens…

Inschrijving GBA op zelfde adres van invloed op recht op alleenstaande ouder-korting R

ECLI:NL:RBGEL:2014:7609 Rechtbank Gelderland oordeelt dat X recht heeft op de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting. X voldoet aan de eisen daartoe. X en haar dochtertje hebben steeds op hetzelfde adres in de GBA ingeschreven gestaan. Niet is vereist, dat de huishouding daadwerkelijk wordt gevoerd op het adres waarop zij ingeschreven staan in de GBA. Belanghebbende, X, claimt in…

Omkering bewijslast voor belanghebbende die niet reageert op herinneringsbrief belastingaangifte

ECLI:NL:RBZWB:2014:8121 Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de bewijslast omgekeerd kan worden wanneer een belanghebbende door een herinneringsbrief op de hoogte was van het feit dat hij aangifte moest doen.  Aan belanghebbende, X, is een aanslag IB/PVV 2010 opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 41.000 en een belastbaar inkomen uit sparen en…

Kostenvergoeding voor door gemachtigde ingediend ‘nadere motivering bezwaarschrift’

ECLI:NL:GHAMS:2014:4221 Hof Amsterdam oordeelt anders dan de rechtbank dat X recht heeft op een kostenvergoeding voor de nadere door zijn gemachtigde ingediende motivering van het bezwaarschrift.  Belanghebbende, X, dient bij de gemeente Schagen een gemotiveerd bezwaarschrift in tegen de WOZ-beschikking voor zijn recreatiewoning. Hij bepleit een verlaging van € 80.000 naar € 26.000. Nadien dient…

Inkomstenbelasting; art. 3.20, leden 1 en 3, Wet IB 2001; bestelauto met twee zitplaatsen in de cabine is gelet op de aard en de inrichting van de auto niettemin (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen.

ECLI:NL:HR:2012:BX0920 Inkomstenbelasting; art. 3.20, leden 1 en 3, Wet IB 2001; bestelauto met twee zitplaatsen in de cabine is gelet op de aard en de inrichting van de auto niettemin (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen. 3.1.1. Belanghebbende was in het onderhavige jaar in het bezit van een bestelauto die hij in het…

Stagiaires in fictieve dienstbetrekking. De aan de stagiaires ter beschikking gestelde bestelauto’s zijn niet door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen.

ECLI:NL:GHAMS:2012:BY2892 4.4.2. Partijen verschillen van mening over de vraag of de Berlingo door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen, in welk geval de forfaitaire bijtelling wegens privégebruik achterwege blijft. 4.4.3. Het gegeven dat in de bestuurderscabine van een bestelauto meer dan één stoel aanwezig is en in die cabine geen…