Inspecteur maakt juiste bekendmaking navorderingsaanslagen niet aannemelijk

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de navorderingsaanslagen niet op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt. Datum: 03-08-2016 ECLI: ECLI:NL:RBNHO:2016:6307 Editie: 13 september Instantie:Rechtbank Noord-Holland Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/1930 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 3:41 ,Algemene wet bestuursrecht, 6:7 Belanghebbenden maken bezwaar tegen navorderingsaanslagen IB/PVV 2001 met boete en beschikking heffingsrente. In geschil is of de…

Geen omkering van bewijs wegens niet doen van aangifte

De Hoge Raad oordeelt dat het hof ten onrechte niet heeft vastgesteld dat de uitnodiging om aangifte te doen naar het juiste adres van de heer X is verzonden, maar slechts dat het hof ten aanzien van de herinnering en de aanmaning aannemelijk heeft geacht dat deze op het adres van X zijn ontvangen of…

Onjuiste adressering is voor rekening en risico van indiener bezwaarschrift

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de onjuiste adressering van het bezwaarschrift voor rekening en risico van X komt. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO). Datum: 12-02-2016 ECLI: ECLI:NL:HR:2016:226 Editie: 19 februari Instantie:Hoge Raad Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/347 Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 6:7…

Rechtbank draait omkering bewijslast terug nu X aanmaning tot doen van aangifte nooit heeft ontvangen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Belastingdienst de herinnering en aanmaning voor het doen van aangifte niet op juiste wijze bekendgemaakt heeft nu deze stukken zijn verstuurd naar het woonadres van X in plaats van naar het adres dat X aan de Belastingdienst had doorgegeven. Datum: 26-05-2015 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2015:3615 Editie: 24 juni Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Nummer: AWB…

Geen vergoeding bezwaarkosten na vermindering invorderingskosten

Hof Amsterdam oordeelt dat X na de vermindering van de invorderingskosten geen recht heeft op kostenvergoeding.  Algemene wet bestuursrecht 7:15 Datum: 12-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2015:1316 Editie: 21 april Instantie:Hof Amsterdam Nummer: 14/00432 en 14/00433 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtWetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 7:15 Aan belanghebbende, X, wordt een voorlopige aanslag IB/PVV 2012 opgelegd. Als de betaling uitblijft, stuurt de ontvanger achtereenvolgens een betalingsherinnering, een aanmaning en een dwangbevel. Nadat de…

Verzending aanslagbiljet naar GBA-adres is terecht ondanks echtelijke ruzie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het aanslagbiljet mocht sturen naar het adres waarop X op dat moment in het GBA stond ingeschreven. Het feit dat de inspecteur ervan op de hoogte was dat X en diens toenmalige echtgenote in onmin leefden, doet hieraan niet af.  Algemene wet bestuursrecht 6:7 en 6:11 Datum: 10-03-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:1851 Editie: 27 maart Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00449 Rubriek: Fiscaal…

Aanslag rechtsgeldig bekendgemaakt door toezending aan curator failliete belastingplichtige

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de Belastingdienst aannemelijk maakt dat de aanslag voor de failliete X rechtsgeldig heeft plaatsgevonden door verzending van het aanslagbiljet naar de curator. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO). Algemene wet bestuursrecht 6:7 Algemene wet bestuursrecht 6:11 Algemene wet bestuursrecht…

Niet bezorgen geen normaal risico bij aangetekend verzenden

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is X  met het indienen van het hoger beroepschrift niet in verzuim geweest. Het niet-bezorgen van een tijdig aangetekend (hoger)beroepschrift behoort niet tot het normale risico dat men bij verzending per aangetekende post aanvaardt. Algemene wet bestuursrecht 6:9 Algemene wet bestuursrecht 6:7 Algemene wet bestuursrecht 6:11 Datum: 27-01-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:632 Editie: 12 februari Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 14/00533 tot en met…

Postboek geeft uitsluitsel over tijdige verzending bezwaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de (oude) gemachtigde van de heer X met een kopie van zijn postboek voldoende aannemelijk maakt dat het bezwaar tijdig is verzonden. Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6 Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a Algemene…

Late ontvangst aanslag wordt niet aannemelijk gemaakt

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het niet aannemelijk is dat de dagtekening van het aanslagbiljet niet is gelegen na de datum van de terpostbezorging. X maakt niet aannemelijk dat hij de aanslag pas kort voor 7 februari 2012 heeft ontvangen. Algemene wet inzake rijksbelastingen 6:6 Algemene wet inzake rijksbelastingen 6:11 Datum: 17-02-2015 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2015:1074 Editie: 26 februari Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Nummer: 13/01266 Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)rechtWetsartikelen: Algemene wet inzake…