De Minister van Economische Zaken heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Mulder die betrekking hebben op zonnepanelen en de daarmee in verbandstaande heffing van energiebelasting en btw.

Brief Minister van Economische Zaken, 6 februari 2014 DGETM-ED / 14013452

De Minister van Economische Zaken heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Mulder die betrekking hebben op zonnepanelen en daarmee in verbandstaande heffing van energiebelasting en btw. De vragen gaan onder meer over de situatie dat andere partijen dan de bewoner zonnepanelen op de woning van de bewoner installeren. Naar aanleiding daarvan deelt hij mee dat de vrijstelling van energiebelasting geldt voor het gebruik van elektriciteit die door de verbruiker is opgewekt. De verbruiker hoeft niet de eigenaar van de installatie te zijn. De voorwaarde moet zo worden opgevat dat de opwekking moet plaatsvinden voor rekening en risico van de verbruiker. De vrijstelling geldt uitdrukkelijk niet als de elektriciteit door een ander dan de verbruiker wordt opgewekt. Inmiddels is echter door de Eerste Kamer de motie Vos aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt om aan de vrijstelling van energiebelasting voor zelfopwekking ‘achter de meter’ niet de voorwaarde te verbinden dat de opwekking voor eigen rekening en risico van de gebruiker moet plaatsvinden. Naar aanleiding daarvan stelt de minister dat het niet mogelijk is om, zoals de motie vraagt, vast te houden aan de voorwaarde dat de elektriciteit door de verbruiker wordt opgewekt, terwijl tegelijk wordt uitgesloten dat daaraan de uitleg wordt gegeven dat de elektriciteit voor rekening en risico van de verbruiker wordt opgewekt. De Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden ingelicht over hoe met de motie zal worden omgegaan. Voor wat betreft btw-plicht over teruggeleverde elektriciteit deelt de minister mee dat de Belastingdienst zonnepaneeleigenaren aanmerkt als btw-ondernemer als met de zonnepanelen regelmatig en tegen vergoeding stroom wordt geleverd aan het energiebedrijf. Van een vergoeding is sprake als de exploitant een bedrag betaald krijgt voor de via de zonnepanelen aan het energiebedrijf geleverde stroom. Het maakt daarbij geen verschil of de eigenaar/exploitant over een zogenaamde ‘slimme’ meter of een analoge (=terugdraai)meter beschikt, en de vergoeding via de salderingsmethode door het energiebedrijf aan de eigenaar/exploitant wordt betaald.