VFP: Nieuwe wetgeving 2014

Weer een nieuw jaar met veel (snipper)wetgeving. Op veel terreinen wordt wetgeving aangepast. Vooral om de schatkist te vullen. In deze bijdrage worden enkele kleinere belangrijke veranderingen op een rijtje gezet. In eerdere nummers heeft u al kunnen lezen over de veranderingen rond wonen, belastingvrij schenkenen in dit nummer over de stamrechtvennootschappen. In deze bijdrage…

Bekendmaking aanslagen op GBA-adres met ambtshalve inschrijving is correct

Hoge Raad 17 januari 2014, 13/02942 Hof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2013, 12/00422, ECLI:NL:GHARL:2013:CA0379, MK IV, Uitspraak Hof Hof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2013, 12/00423, ECLI:NL:GHARL:2013:CA0379, MK IV, Uitspraak Hof Artikel 3:41 Lid 1, Awb Samenvatting Op 21 augustus 2006 heeft belanghebbende de inspecteur bericht dat zij geen toegang meer had tot het adres a-straat te Z.…

Invloed van aanhouden bezwaarprocedure op immateriële schadevergoeding

Hof Den Bosch 5 december 2013, 12/00404, ECLI:NL:GHSHE:2013:5935, MK, Uitspraak Hof Hof Den Bosch 5 december 2013, 12/00405, ECLI:NL:GHSHE:2013:5935, MK, Uitspraak Hof Hof Den Bosch 5 december 2013, 12/00406, ECLI:NL:GHSHE:2013:5935, MK, Uitspraak Hof Hof Den Bosch 5 december 2013, 12/00407, ECLI:NL:GHSHE:2013:5935, MK, Uitspraak Hof Hof Den Bosch 5 december 2013, 12/00408, ECLI:NL:GHSHE:2013:5935, MK, Uitspraak Hof…

Aan exploitant Vietnamees restaurant opgelegde naheffingsaanslag is tijdig opgelegd

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2013, 13/00213, ECLI:NL:GHARL:2013:9201, MK III, Uitspraak Hof Hof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2013, 13/00220, ECLI:NL:GHARL:2013:9201, MK III, Uitspraak Hof Artikel 5, Artikel 20, Artikel 27e, Artikel 52, AWR Samenvatting Belanghebbende, een firma, exploiteert een Vietnamees restaurant. De inspecteur heeft, na een boekenonderzoek, geconcludeerd dat belanghebbende een ondeugdelijke administratie heeft gevoerd en omzet…

Tegen dwangsombeschikking staat beroep open bij belastingrechter

Hoge Raad 20 december 2013, 12/02872, ECLI:NL:HR:2013:1797 Artikel 4:18, Artikel 8:1, Awb, Artikel 26, AWR Samenvatting Belanghebbende heeft aan de inspecteur verzocht een aanslag ambtshalve te verminderen. Zes weken later heeft belanghebbende de inspecteur in gebreke gesteld wegens het niet geven van een beslissing. Daarbij heeft belanghebbende erop gewezen dat indien zijn verzoek niet binnen twee…

Omzetcorrectie van supermarkt op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt

Rechtbank Noord-Nederland 15 oktober 2013, 13/00980, ECLI:NL:RBNNE:2013:6317   Samenvatting Belanghebbende was in 2007 franchisenemer van het voormalige concern Super de Boer. Er is een onderzoek ingesteld naar verzwegen omzet. Naar aanleiding van dit onderzoek is een naheffingsaanslag opgelegd. De inspecteur stelt dat sprake is van negatieve omzetaanslagen op de kassa’s en verwijst daarbij naar de…

Belanghebbende woont om niet in een woning van zijn ouders. De ouders behouden de volledige beschikkingsmacht over de woning en kunnen belanghebbende op ieder moment het verblijf in de woning ontzeggen. Er is sprake van een gedoogsituatie. De rechtbank oordeelt dat het gedogen van de bewoning geen belastbare schenking is. De waarde in het economische verkeer van de woning wijzigt door de gedoogsituatie niet zodat geen sprake is van verarming van de ouders.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 november 2013 AWB 12/2356 Belanghebbende woont om niet in een woning van zijn ouders. De ouders behouden de volledige beschikkingsmacht over de woning en kunnen belanghebbende op ieder moment het verblijf in de woning ontzeggen. Er is sprake van een gedoogsituatie. De rechtbank oordeelt dat het gedogen van de bewoning geen belastbare…

Belanghebbende en zijn echtgenote zijn als bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de aansprakelijkheidsschulden van de twee vennootschappen die samen in het betreffende tijdvak een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormden.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 november 2013 AWB 13/1787 Art. 32, 35 en 43 IW De rechtbank acht belanghebbende en zijn echtgenote gelet op hun persoonlijke omstandigheden erin geslaagd aannemelijk te maken dat het niet aan hen is te wijten dat de vennootschappen niet aan hun mededelingsplicht hebben voldaan, zodat belanghebbende en de echtgenote worden toegelaten tot…

nationale ombudsman 2013/200

De Belastingdienst stortte teruggaven op de voorlopige aanslagen ib/pvv 2002 ten bedrage van ruim twee miljoen euro op een door verzoeker niet gewenst rekeningnummer. Volgens verzoeker had de Belastingdienst de juistheid van het gebruikte rekeningnummer niet gecontroleerd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat verzoeker zelf abusievelijk het door de Belastingdienst gebruikte rekeningnummer aan de…