De Belastingdienst stortte teruggaven op de voorlopige aanslagen ib/pvv 2002 ten bedrage van ruim twee miljoen euro op een door verzoeker niet gewenst rekeningnummer. Volgens verzoeker had de Belastingdienst de juistheid van het gebruikte rekeningnummer niet gecontroleerd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat verzoeker zelf abusievelijk het door de Belastingdienst gebruikte rekeningnummer aan de Belastingdienst had doorgegeven als rekeningnummer waarop teruggaven moesten worden gestort. De Nationale ombudsman oordeelde daarom dat de Belastingdienst geen verwijt was te maken van betaling op het gebruikte rekeningnummer. Wel constateerde de Nationale ombudsman dat de Belastingdienst geen verklaring kon geven voor de reden dat op de kennisgeving van de teruggaven een ander rekeningnummer stond vermeld dan het rekeningnummer dat feitelijk was gebruikt en dat stond vermeld op de mededeling van terugbetaling. De Nationale ombudsman constateerde daarmee dat de Belastingdienst onduidelijk had veroorzaakt bij verzoeker. Het valt immers niet te rijmen dat een teruggave wordt overgemaakt op een rekeningnummer dat afwijkt van het nummer dat staat vermeld op de kennisgeving

De klacht is gegrond omdat niet is voldaan aan het vereiste van goede organisatie.