Naheffing omzetbelasting vervalt wegens strijd met vertrouwensbeginsel

Hof Leeuwarden, MK I, 24 mei 2011, nr. 10/00199   De inspecteur houdt een onderzoek. In het rapport van het onderzoek staat als slotopmerking: het onderzoek geeft geen aanleiding tot correcties. Hof: de naheffingsaanslag moet wegens strijd met het vertrouwensbeginsel komen te vervallen. Aantekening: Voor het opleggen van een naheffingsaanslag is, anders dan bij een…

X verstrekt op onzakelijke gronden een lening aan zijn werkgever. De werkgever gaat failliet. Hof Arnhem oordeelt dat het verlies is aan te merken als negatief loon en in 2007 aftrekbaar is omdat toen de omvang van het verlies min of meer vaststond.

Hof Arnhem,  28-08-2012 , LJ-nummer:11/00833 Belanghebbende, X, leent in 2004 € 35.000 van een bank om dat bedragh door te lenen aan zijn werkgever, Y, die een betalingsachterstand bij de Belastingdienst heeft. Als Y in 2007 failliet gaat heeft X een vordering op zijn werkgever van € 32.200 waarvan € 31.000 als hoofdsom en €…

HR, 11 mei 2012, nr. 11/05649 (art. 3.81 Wet IB2001, art. 10 en 12a Wet LB 1964) Belanghebbende X houdt middellijk alle aandelen in B BV. Voor de werkzaamheden die hij voor B BV verricht betaalt B Bv hem geen salaris. Verder staat X ingeschreven als directeur van D BV. Tijdens een onderzoek verklaart hij…

Te late melding betalingsonmacht kan voor latere tijdvakken en andere belastingen wel tijdig zijn

HR, 21 september 2012, nr. 11/04755 (art. 36 IW) De HR oordeelt dat het hof het doorlopende en doorwerkende karakter van een melding van betalingsonmacht heeft miskend, het hof heeft nl slechts beoordeeld of de op 20 juli 2006 ontvangen melding van betalingsonmacht voor de loonheffing over mei 2006 tijdig was gedaan. Als algemeen uitgangspunt…

Auto van de zaak

HR, 13 juli 2012, 11/05016   X is eigenaar van een bestelauto die hij gebruikt voor zijn onderneming. De bestelauto is 2,6 meter hoog en 6,5 meter lang en is voorzien van een verhoogd dak. Op de auto zijn de naam van het bedrijf en reclame-uitingen aanwezig. Voor het vervoer van materialen en gereedschappen is…