Hof Leeuwarden, MK I, 24 mei 2011, nr. 10/00199

 

De inspecteur houdt een onderzoek. In het rapport van het onderzoek staat als slotopmerking: het onderzoek geeft geen aanleiding tot
correcties.
Hof: de naheffingsaanslag moet wegens strijd met het vertrouwensbeginsel komen te vervallen.

Aantekening:
Voor het opleggen van een naheffingsaanslag is, anders dan bij een navorderingsaanslag, geen nieuw feit vereist. Wel kunnen de abbb
een naheffing in de weg staan.
Een bestuursorgaan kan bij de burger het vertrouwen wekken dat het van zijn bevoegdheden op een bepaalde, voor de burger gunstige, wijze
gebruik zal maken. Indien aan de daarvoor in de jurisprudentie ontwikkelde voorwaarden is voldaan, moet het bestuursorgaan in overeenstemming met het opgewekte vertrouwen handelen.
Het “standaardarrest” over het boekenonderzoek als oorzaak van rechtens te honoreren vertrouwen is HR, 18 december 1991, nr. 27127,
BNB 1992/182. in dit arrest overweegt de HR dat voor een in een boekenonderzoek gewekt in rechte te beschermen vertrouwen niet vereist is dat de aangelegenheid bij een boekenonderzoek daadwerkelijk op haar fiscale merites is beoordeeld, doch dat voldoende is dat de belastingplichtige in de gegeven omstandigheden mocht aannemen dat zulks het geval was. Dit zal zich in het algemeen voordoen indien de betrokken aangelegenheid verhoudingsgewijs van zodanig belang is dat zij niet aan de aandacht van de met de controle belaste ambtenaren kan zijn ontsnapt, en bovendien de gevolgen voor de belastingheffing van dien aard zijn dat het voor de hand
ligt om kritische opmerkingen te maken, zo niet tot naheffing over te gaan.
Als de inspecteur niettemin geen enkele opmerking maakt en naheffing achterwege laat, wekt hij bij de belastingplichtige het gerechtvaardigd vertrouwen dat de wijze waarop deze de betrokken aangelegenheid in fiscaal opzicht heeft behandeld, zijn goedkeuring kan dragen.
Als de inspecteur, nadat hij b=het vertrouwen heeft gewekt ogv nieuwe jurisprudentie tot een nieuw inzicht komt, ontheft hem dat niet van zijn gebondenheid aan het gewekte vertrouwen.De inspecteur moet, om zijn gebondenheid aan het vertrouwen te beëindigen het (uitdrukkelijk) opzeggen. De opzegging werkt alleen voor de toekomst.
Onder omstandigheden is een opzegging alleen niet voldoende en moet de inspecteur een ‘overgangsregeling’ treffen.