Hof Amsterdam, MK IV, 14 oktober 2010, nr. P 08/00881 en 08/00882

Art 47, uitvreg LB 2001, art. 15 en 15d Wet LB1964

Hof:
– ogv art. 11, lid 1, aanhef en onderdeel a Wet LB 1964 behoren niet tot het loon: vergoedingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren, een en ander volgens de in of krachtens hoofdstuk Iia van die wet gestelde normeringen en beperkingen (vrije vergoedingen).
– art. 15, aanhef en onderdeel a, Wet LB bepaalt dat er sprake is van vrije vergoedingen voor zover de vergoedingen kunnen worden geacht te strekken tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
– art 15d, Wet LB bepaalt dat vaste vergoedingen geen vrije vergoedingen zijn voorzover niet is voldaan bij ministeriele regeling te stellen regels. Deze regels zijn opgenomen in art 47 van de Uitvreg LB 2001.
– art 47 URLB bepaalt dat vaste vergoedingen niet tot het llon behoren, voorzover deze per kostencategorie naar aard en en veronderstelde omvang van de kosten zijn gespecificeerd en daaraan voorts (op verzoek van de inspecteur) een steeksproefgewijs onderzoek van de werkelijk gemaakte kosten ten grondslag ligt.
– de kosten waaraan je i.c. moet denken zijn:
– vakliteratuur
– telefoonkosten
– thuisgebrek van pennen en papier
– software
– onderhoud pc
– fooien
– taxikosten
– consumpties
– representatiekosten, zoals: ontvagnst relaties.collegae thuis, attenties bij persoonlijke gebeurtenissen van relaties/collegae