IB47

Vóór 1 februari a.s. moeten administratieplichtigen desgevraagd aan de fiscus opgave doen van betalingen die zij in 2016 hebben gedaan aan resultaatgenieters (art. 53 lid 1 onderdeel a jo. art. 47 lid 1 onderdeel a AWR). Dit gebeurt door middel van de zogenoemde IB47-verklaring. Daarop worden de volgende gegevens van de resultaatgenieter ingevuld: naam, adres,…

Inspecteur maakt redelijke schatting inkomen X niet aannemelijk

Hof Den Haag vermindert de aan X opgelegde ambtshalve aanslag ib/pvv omdat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat deze aanslag op een redelijke schatting van het door X genoten inkomen berust. Volgens Hof Den Haag heeft de rechtbank terecht beslist dat de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard. Anders dan de rechtbank is het hof…

150 km-grens 30%-regeling niet in strijd met EU-recht

De Hoge Raad oordeelt dat de 30%-regeling in de praktijk niet systematisch aanleiding geeft tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Er is dan ook geen strijd met het EU-recht. Datum: 04-03-2016 ECLI: ECLI:NL:HR:2016:360 Editie: 7 maart Instantie: Hoge RaadRubriek: Loonbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/479 Wetsartikelen:Europees verdrag tot bescherming van de rechten…

Mrb-boete vervalt door ontbreken van vooraankondiging

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de boete van 100% moet worden vernietigd omdat de vooraankondiging naar het verkeerde adres is gezonden.

Datum: 08-12-2015 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2015:7884 Editie: 15 maart Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen ,Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/541 Wetsartikelen:Algemene wet inzake rijksbelastingen, 67g , Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, 19

 

Door adviseur van X bv met inspecteur gesloten compromis rechtsgeldig

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is het door de adviseur van X bv gesloten compromis met de inspecteur rechtsgeldig. Er is sprake van de toerekenbare schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Datum: 01-03-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:1695 Editie: 17 maart Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht , Fiscaal ondernemingsrecht , Omzetbelasting Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/555 Wetsartikelen:Algemene wet bestuursrecht, 2:1 , Algemene wet inzake…

Vermelding van vergoeding op werkgeversverklaring is onvoldoende om als loon te worden aangemerkt

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur er niet in is geslaagd om aannemelijk te maken dat X de vergoeding heeft genoten. Een loutere verwijzing naar een werkgeversverklaring is onvoldoende. Datum: 17-12-2015 ECLI: ECLI:NL:RBZWB:2015:7949 Editie: 18 maart Instantie:Rechtbank Zeeland-West-Brabant Rubriek: Inkomstenbelasting Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/571 Wetsartikelen: Wet inkomstenbelasting 2001, 3.80 Belanghebbende, X, is werkzaam als directeur van…

Aanpassing procedure bij hoorplicht in bezwaarprocedures

De Staatssecretaris van Financiën vindt het noodzakelijk de procedure met betrekking tot de hoorplicht bij bezwaarprocedures aan te passen. Dat staat in antwoorden van hem op Kamervragen. De Belastingdienst wil actief uitvoering geven aan de hoorplicht, teneinde geschillen tussen de Belastingdienst en belanghebbenden tot een goed einde te brengen. Af en toe worden er fouten…

Onterechte informatiebeschikking, rechtbank beoordeelt ambtshalve overschrijding redelijke termijn

Rechtbank Noord-Holland vernietigt de aan X bv opgelegde informatiebeschikking. Het boekenonderzoek voor de omzetbelasting heeft zich beperkt tot het door de dochtermaatschappij van X bv geëxploiteerde horecabedrijf. Omdat X bv met betrekking tot dat cafébedrijf niet als belastingplichtige voor de omzetbelasting kan worden aangemerkt, is ten name van haar ten onrechte een informatiebeschikking genomen Datum:…

Besluit om concurrente schuldeisers voorrang te geven boven fiscus onvoldoende voor onbehoorlijk bestuur

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat geen onbehoorlijk bestuur kan worden aangenomen op grond van het enkele feit dat een bestuurder ervoor kiest om de schulden aan concurrente schuldeisers eerder te voldoen dan de schulden van de Belastingdienst. Belanghebbende, X, wordt als directeur van een bv aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van die bv. In geschil is of…

Navordering betreffende inkomsten uit strafbare feiten deels van de baan

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de inspecteur de inkomenscorrecties over het jaar 2005 niet aannemelijk heeft gemaakt. De aan X opgelegde navorderingsaanslag ib/pvv over dat jaar met bijbehorende boetebeschikking worden vernietigd. Datum: 08-03-2016 ECLI: ECLI:NL:GHARL:2016:1743 Editie: 23 maart Instantie:Hof Arnhem-Leeuwarden Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/624 Wetsartikelen: Algemene wet inzake rijksbelastingen, 11 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen,…