Hof Den Haag vermindert de aan X opgelegde ambtshalve aanslag ib/pvv omdat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat deze aanslag op een redelijke schatting van het door X genoten inkomen berust.

Volgens Hof Den Haag heeft de rechtbank terecht beslist dat de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard. Anders dan de rechtbank is het hof echter van mening dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanslag op een redelijke schatting van het door X genoten belastbare inkomen uit werk en woning berust. De door de inspecteur ter onderbouwing van de schatting aangevoerde feiten zijn onvoldoende om enkel op grond daarvan te oordelen dat het inkomen uit werk en woning voor aftrek van het negatieve eigenwoningsaldo in redelijkheid op € 25 728 kan worden geschat. Het hof schat het belastbare inkomen uit werk en woning van X voor het jaar 2012 op € 6 000 en vermindert de aanslag. Voor wat betreft de hoogte van de verzuimboete sluit hof zich bij het oordeel van de rechtbank aan.