Belastingdienst handelde onbehoorlijk door te kiezen voor ambtshalve vermindering

Nationale Ombudsman, 22 december 2008, nr. 2008/314 Door de ambtshalve vermindering krijgt de belanghebbende geen heffingsrente, maar invorderingsrente vergoedt. Het tijdvak waarover invorderingsrente wordt vergoed is echter korter dan het tijdvak waarover heffingsrente vergoed zou zijn geworden. De belanghebbende lijdt hierdoor een rentenadeel. De keuze van de belastingdienst om ambtshalve te verminderen is ism het…

Onbehoorlijke informatieverstrekking door de Belastingdienst

Nationale Ombudsman, 15 mei 2009, nr. 2009/0100 klacht is gegrond tav: – het herhalen van reeds beantwoorde vragen en het herhalen van vragen naar niet bestaande of voor verzoekster niet beschikbare stukken (wegens strijd met het actieve en adequate informatieverwerving) – het niet ingaan op verzoeken om een onderhoud en het afzien van het houden van…

Ombudsman verwacht van belastingambtenaren zakelijke instelling bij boekenonderzoek

Nationale Ombudsman, 14 juni 2011, nr. 2011/177 De NO oordeelt dat belastingambtenaren zich tijdens een boekenonderzoek zakelijk moeten opstellen. Ze moeten zich onthouden van grievende opmerkingen en het openlijk geven van hun mening over het doen en laten van betrokkene(n). De taak van de ambtenaren is beperkt tot het geven van een zakelijk oordeel over…

Gedrag belastingambtenaar die in zijn vrije tijd identiteit van een bij zijn buurman werkzame schilder achterhaalt, kan niet door de beugel

Nationale Ombudsman, 13 februari 2009, nr. 2009/029 De schijn is gewekt dat de ambtenaar zijn bevoegdheid heeft gebruikt om verzoeker te pesten. Schending van het motiveringsvereiste. het vereiste van professionaliteit vraagt van een medewerker van de Belastingdienst dat hij zich van handelingen onthoudt die de schijn kunnen wekken dat hij gebruik maakt van zijn positie…

Belanghebbende in verdediging geschaad door te uitvoerige pleitnota met nieuwe informatie ingebracht door de inspecteur

Nationale Ombudsman, 14 juni 2011, nr. 2011/177 (art 8:58 Abw)   De HR overweegt dat de inspecteur op de zitting bij pleidooi een pleitnota heeft voorgedragen en overgelegd van achttien bladzijden. Daarbij gaat hij niet alleen in op de inhoud van de tevoren door belanghebbende toegezonden pleitnota, maar gaat hij ook in detail in op…

Ook integrale vergoeding van proceskosten bij verregaande onzorgvuldigheid van de inspecteur

HR, 4 februari 2011, nr. 0902123 Hof: Er is ruimte voor een integrale proceskostenvergoeding, wanneer het bestuursorgaan het verwijt treft dat het een beschikking of besluit geeft, respectievelijk doet of handhaaft, terwijl op dat moment duidelijk is dat die beschikking of uitspraak in een daartegen ingestelde procedure geen stand zal houden, vgl HR, 13 april…

Zelf procederende belanghebbende krijgt ook bij onzorgvuldig gedrag bestuursorgaan geen proceskostenvergoeding

Hof’s-Gravenhage, MK I, 11 oktober 2011, BK-10/00714 (art. 8:75 Awb; art. 1 Besluit Proceskosten Bestuursrecht) X maakt bezwaar tegen de WOZ-waarde van zijn woning. Als de heffingsambtenaar van de gemeente Capelle aan den IJssel zijn bezwaar afwijst, stelt hij beroep in bij Rechtbank Rotterdam. De procedure wordt door hemzelf gevoerd. De rechtbank verklaart het beroep…

Zelf procederende belanghebbende krijgt ook bij onzorgvuldig gedrag bestuursorgaan geen proceskostenvergoeding

Hof’s-Gravenhage, MK I, 11 oktober 2011, BK-10/00714 (art. 8:75 Awb; art. 1 Besluit Proceskosten Bestuursrecht) X maakt bezwaar tegen de WOZ-waarde van zijn woning. Als de heffingsambtenaar van de gemeente Capelle aan den IJssel zijn bezwaar afwijst, stelt hij beroep in bij Rechtbank Rotterdam. De procedure wordt door hemzelf gevoerd. De rechtbank verklaart het beroep…