Nationale Ombudsman, 14 juni 2011, nr. 2011/177

De NO oordeelt dat belastingambtenaren zich tijdens een boekenonderzoek zakelijk moeten opstellen. Ze moeten zich onthouden van grievende opmerkingen en het openlijk geven van hun mening over het doen en laten van betrokkene(n). De taak van de ambtenaren is beperkt tot het geven van een zakelijk oordeel over de juistheid van de boekhouding. Dit laatste geldt te meer als de belastingplichtige zelf de belastingdienst heeft benaderd met een vraag om een oordeel over bepaalde boekingen.
De grievende opmerkingen zij volgens de belastingplichtige:
– trekken van een vergelijking met een onderzoek bij een woonwagenkamp
– beschuldigen dat bedragen waar de boekingen op zien, deels in eigen zak te hebben laten vloeien.
– de wijze waarop informatie is gevraagd is als intimiderend ervaren
Ambtenaren dienen zich te allen tijde tegenover de belastingplichtige respectvol te gedragen en zich te onthouden van grievende opmerkingen of veronderstellingen. Dat geldt in het bijzonder voor  controleambtenaren die bij een ondernemer thuis of diens bedrijf een boekenonderzoek instellen. Het is de uitsluitende taak van de
controleambtenaren om de boekhouding zakelijk te beoordelen en hun bevindingen neer te leggen in een controlerapport. Zij dienen zich daarbij strikt zakelijk te gedragen. Indien de ondernemer onvoldoende meewerkt of benodigde informatie niet verstrekt, dienen zij zich te beperken tot het noemen van de mogelijke consequenties die de wet daaraan verbindt. Intimidatie en emotionele druk moeten steeds worden vermeden. Het is niet aan de controleambtenaar om op welke
wijze dan ook te doen blijken van zijn mening over het doen en laten van de belastingplichtige.