Integrale proceskostenvergoeding plus vergoeding voor immateriele schade voor metselaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 mei 2013 awb 11/3411 2 Feiten Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast: 2.1. Belanghebbende exploiteert als eenmanszaak een klusbedrijf. Hij is voor 40% arbeidsongeschikt verklaard. Naast zijn werkzaamheden als metselaar treedt hij op als onderaannemer. 2.2. De inspecteur heeft in 2002 een…

Geen vernietiging navorderingsaanslagen buitenlandse bankrekening na 5 maanden stilzitten inspecteur

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2013 12/00053 (Art. 16 lid 4 Awr) Tussen partijen is in geschil of de onderhavige navorderingsaanslag en de beschikking heffingsrente in strijd met het Europeesrechtelijke evenredigheidsbeginsel zijn opgelegd. Belanghebbende beantwoordt deze vraag bevestigend en de Inspecteur ontkennend. De bedragen van de navorderingsaanslag en de beschikking heffingsrente zijn als zodanig tussen partijen…

Geen proceskostenveroordeling als belastingplichtige zelf optreedt in zijn zaak

HR, 9 augustus 2013, nr. 12/05108 (Art. 8:75 Awb; art 1 Besluit proceskosten bestuursrecht) Beoordeling van de middelen 3.1. Het derde middel keert zich tegen het oordeel van de Rechtbank dat zij geen aanleiding ziet voor een proceskostenveroordeling, omdat belanghebbende niet direct of indirect als beroepsmatig rechtsbijstandverlener van zichzelf kan optreden. Het middel faalt. De…

Bijzondere omstandigheden die grond bieden voor een vergoeding van de kosten die de andere partij in verband met de behandeling van het bezwaar, het beroep en het hoger beroep redelijkerwijs heeft moeten maken in afwijking van de forfaitaire bedragen.

HR 4 februari 2011, nr. 09/02123, LJN BP2975 (Art. 8:75 Awb, art. 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht) 3. Beoordeling van het middel 3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 3.1.1. In brieven van 27 april 2005 aan belanghebbende en haar echtgenoot heeft de Inspecteur, voor zover in cassatie van belang, geschreven: “Blijkens…

Proceskostenvergoeding. Bijzondere omstandigheden voor hoger vergoeding dan forfait? Onzorgvuldig handelen inspecteur.

Hof Arnhem-Leeuwarden, MK II, 9 april 2013 12/00494 2. De vaststaande feiten 2.1 Belanghebbende was werkzaam voor Q BV, R BV en enkele andere vennootschappen. Deze vennootschappen hielden zich bezig met de verhuur van (kamers in) panden aan prostituees in Deventer. 2.2 In het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen (onder meer) belanghebbende en Q…

Naheffing en boete voor autobedrijf die geen loonheffing betaalt voor Bulgaarse werknemers.

Hoge Raad, 12 juli 2013, 12/05420 (Art. 67f AWR; art. 7:610BW;art. 2, lid 1, Wet LB 1964) Aan belanghebbende zijn over de jaren 2006 tot en met 2009 naheffingsaanslagen in de loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd, alsmede boeten. Tevens is heffingsrente in rekening gebracht. De naheffingsaanslagen, de boetebeschikkingen en de beschikkingen inzake heffingsrente zijn, na daartegen gemaakt…