Rechtbank Gelderland oordeelt dat de beschikking aanmaningskosten nog steeds niet is vernietigd, ondanks dat de aanslag en de boete zijn verminderd tot nihil. De betreffende uitspraak op bezwaar is dus ten onrechte achterwege gebleven.

Aan X bv is een LB-naheffingsaanslag opgelegd van € 65, alsmede een boete van € 65. De inspecteur stuurt vervolgens een aanmaning voor de betaling hiervan. Daarbij wordt € 7 aanmaningskosten in rekening gebracht. Na bezwaar zijn de aanslag en de boete verminderd tot nihil. X bv stelt dat ook bezwaar is gemaakt tegen de aanmaningskosten en dat de inspecteur daar ten onrechte niet op heeft beslist. De inspecteur is deswege in gebreke gesteld en X bv beroept zich op de dwangsomregeling. De inspecteur stelt dat de rechtsgrond voor de aanmaning is komen te vervallen, aangezien de aanslag al is verminderd tot nihil.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de beschikking aanmaningskosten nog steeds niet is vernietigd, ondanks dat de aanslag en de boete zijn verminderd tot nihil (zie Hof Amsterdam 27 september 2012, nr. 10/00553bis, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY1188). De betreffende uitspraak op bezwaar is dus ten onrechte achterwege gebleven. Aangezien de inspecteur tot op heden nog geen uitspraak op bezwaar heeft gedaan en er inmiddels meer dan 42 dagen zijn verstreken, is de maximale dwangsom van € 1.260 verbeurd. Het beroep van X bv is gegrond. De inspecteur moet alsnog binnen twee weken uitspraak op bezwaar doen, op straffe van een dwangsom van € 100 per dag met een maximum van € 10.000.

Aantekeningen:

  1. art. 11 IW 1990: een aanmaning wordt verzonden, indien de aanslag niet op tijd is betaald. Dit is de start van de dwanginvordering.
  2. art. 2 Kostenwet invordering rijksbelastingen: bij de aanmaning worden kosten in rekening gebracht;
  3. art. 1 Kostenwet invordering rijksbelastingen: de bepalingen 4.4.4. en 4.4.5 van de Awb zijn niet van toepassing. Dus het is niet de inspecteur die de kosten in rekening brengt, maar de ontvanger.
  4. aanmaningskosten zijn kosten van vervolging;
  5. art. 7 Kostenwet: diegene van wie de kosten worden gevorderd kan een bezwaarschrift indienen bij de ontvanger;
  6. op het bezwaar, beroep en hoger beroep is hoofdstuk V van het AWR van overeenkomstige toepassing. Op het bezwaar tegen de aanmaningskosten beslist de ontvanger en op het beroep en hoger beroep de fiscale rechter;
  7. bij uitpsraak op bezwaar door de inspecteur zijn de naheffingsaanlag en de boete verminderd, maar daarmee is nog geen beslissing genomen over de aanmaningskosten;
  8. art. 75.6 Leidraad Invordering: hierin is bepaald dat de aanmaningskosten niet zijn verschuldigd bij vermindering van de aanslag. Deze regeling is een tegemoetkoming, maar wel een die geeffectueerd moet worden dmv vernietiging van de in de aanmaning begrepen beschikking aanmaningskosten (Hof Amsterdam 27 september 2012, nr. 10/00553bis)