HR 22 APRIL 2005, ntfr 2005/591

Daarvan is sprake indien de rechtbank niet binnen twee jaar nadat die termijn is aangevangen, uitspraak heeft gedaan. De termijn vangt aan op het moment dat jegens de beboete een handeling is verricht waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat aan hem een boete zal worden opgelegd. Bijvoorbeeld bekendgeworden bij toezending rapport.

De redelijke termijn in artikel 6 EVRM is overschreden.
*HR 21 maart 2008, nr. 43969, BNB 2008/207: wanneer gegevens zijn verdicht of detailgegevens zijn verwijderd uit de administratie, dan omkering
bewijslast ex 52 Awr.
*negatieve kas vanwege stortingen op priverekeningen. Door belastingdienst geen vermogensvergelijking opgesteld en zonder meer ervan
uitgegaan dat deze gelden uit de zakelijke kas afkomstig zijn:dit is fout
*het aantal controles is te beperkt om voor de periode van 3 jaar aannemelijk te achten dat omzet is verzwegen. Door slechts twee
vrijdagomzetten en twee zondagomzetten met elkaar te vergelijken, is, naar her oordeel van het Hof, de reele mogelijkheid aanwezig dat de
geconstateerde verschillen zijn terug te voeren op een foutieve waarneming of op toevallige factoren.