Hof Arnhem, MK III, 30 maart 2010, nr. 08/00564 en 08/00565

(art 52 Awr)

 

Hof:
– gevoerde kasadministratie maakt in eerste instantie een goede indruk. Per dag zijn er omzetboekingen. Per dag worden de kasafslagen bewaard.
Negatieve kassen komen niet voor.
– de inspecteur heeft ter zitting bevestigd dat de kasadminsitratie geen gebreken vertoont indien er van wordt uitgegaan dat de gehele omzet
hierin is verantwoord.
– in het controlerapport is de conclusie getrokken dat sprake is van een negatieve kassaldi. Dit omdat de stortingen op prive-rekeningen niet in
de kasadministartie waren verwerkt en dat de middelen voor deze stortingen afkomstig waren uit de kas. Door de belastingdienst is geen
vermogensvergelijking opgesteld. Belanghebbende verklaart dat de stortingen op de priverekeningen betaald werden uit de in de
kasadministratie evrantwoorde contante geldopnames. Deze verklaring wordt ondersteund door een door de belastingdienst opgesteld
schematisch overzicht, waaruit volgt dat met de in de kasadministratie verantwoorde geldopnames over het geheel bezien voldoende middelen
vrijkwamen voor de stortingen op de priverekeningen.
– 31-1-2004: wtp: 78 transacties met een omzet van 292,30, dus gemiddelde omzet per transactie 3,75. 5-11-2004: wtp: 33 transacties en omzet
228,20, de gemiddelde omzet per transactie bedraagt 6,92, 17-12-2004: wtp: 29 transacties en omzet 392,20, gemiddelde omzet per transactie 6,92,
23 januari 2005: wtp: 63 transacties en omzet 1051,40, gemiddelde omzet per transactie 16,69. Inspecteur zegt gem omzet per transacties op
31-10-2004 zijn te laag. Op menukaart staan gerechten die goedkoper zijn dan 3,75 en dat bestelling van ten hoogste dit bedrag voorkomen.
Verder verklaart belanghebbende dat, ook door de belastingdienstwaargenomen, omzet nogal flutueerde en het verschil in gemiddelde omzet
per transactie ook het gevolg kan zijn van toevallige factoren (bestelt iemand voor een grote groep of voor 1 persoon) of van foutieve
waarneming aan de zijde van de belastingdienst. Hof: er is onvoldoende aannemelijk geworden dat in de door de belanghebbende gevoerde
administraie omzet is verzwegen. Hoewel de door de belastingdienst geconstateerde verschillen hiervoor aan aanwijzing kunnen zijn, is het
aantal controles naar het oordeel van het Hof te beperkt om zulks voor een periode van 2001 t/m 2003 aannemelijk te achten. Door slechts twee
vrijdagomzetten en twee zondagomzetten met elkaar te vergelijken, is, naar het oordeel van het Hof, de reele mogelijkheid aanwezig dat de
geconstateerde verschillen zijn terug te voeren op een foutieve waarneming of op toevallige factoren.
– twee illegaal werkende personen aangetroffen: Hof: de door de arbeidsinspectie geconstateerde in het jaar 2004 biedt onvoldoende grond de
administratie van belanghebbende over drie voorafgaande jaren (2001 t/m 2003) te verwerpen.
Het Hof neemt daarbij in aanmerking dat de gecontroleerde dagomzet van 1051,40 (wtp) blijkbaar gedraaid kan worden zonder gebruik te maken
van niet in de loonadministratie verantwoorde extra hulp.
– zwart inkopen wordt slechts onderbouwd door de inspecteur door zwart omzet te stellen.
– inspecteur: omzet 23,5 kilo rijst bedraagt 840 en omzet 10 kilo bami bedraagt 840. In onderneming van belanghebbende wordt de helft minder
omzet per kilo behaald. Argumentatie belanghebbende: voornamelijk afhaalrestaurant, prijzen lager dan op het platteland. Dit laatste is door
inspecteur betwist. Eerste argument vindt Hof aannemelijk.