HR, 1 oktober 2010, nr. 09/02151

(art 27e awr, art 24 wet ib64)

Van het niet doen van de vereiste aangifte kan pas sprake zijn, wanneer met de normale regels van stelplicht en bewijslast is vastgesteld dat sprake is van 1 of meer gebreken, die ertoe leiden dat de volgens de aangifte verschuldigde belasting verhoudingsgewijs aanzienlijk lager is dan de werkelijk verschuldigde belasting, HR 30 oktober 2009, nr. 07/10513, BNB 2010/47

Aantekening:

HR, 30 oktober 2009, nr. 07/10513, BNB 2010/47: hieruit volgt dat de inspecteur, voordat aan een omkering van de bewijslast toegekomen kan worden, aannemelijk moet maken dat de aangifte gebreken vertoont. Deze gebreken moeten ertoe leiden dat, zowel in absolute zin als in relatieve zin, minder belasting zou worden geheven dan werkelijk verschuldigd is. De inspecteur moet tevens aannemelijk maken dat de belanghebbende niet te goeder trouw is geweest tzv de gebreken in de aangifte. Deze vragen moeten volgens de normale regels van de stelplicht en bewijslast worden vastgesteld. Pas als dat gebeurd is kan de omkering en verzwaring van de bewijslast in beeld komen.