Conclusie A-G Ijzerman, 3 november 2010, nr. 10/00556

(art 52 Awr)

Aantekening:

Bij de aanwezigheid van gebreken kan de omkering pas intreden nadat is komen vast te staan dat de administratie dermate gebrekkig is dat een ernstig gevaar voor de juiste belastingheffing aanwezig is. Niet elk gebrek ledit tot de conclusie dat niet voldaan is aan de administratieplicht. De tekortkoming moet voldoende ernstig zijn om de omkering en verzwaring van de bewijslast te kunnen rechtvaardigen. De grens wordt bereikt indien de administratie zodanig verwijtbaar gebrekkig is, dat daaraan niet binnen een redelijke termijn de relevante fiscale gegevens met een aanvaardbare mate van betrouwbaarheid kunnen worden ontleend. Daarbij dient rekening gehouden worden met de aard en omvang van het bedrijf. Het is vaste jurisprudentie dat van zodanige ernstige tekortkomingen doorgaans slechts sprake is in situatie waarin zich twee of meer van de volgende omstandigheden voordoen:
– het brutowinstpercentage wijkt in betekenende mate af van het percentage dat gebruikelijk is in de branche waartoe de onderneming behoort
– er kleven wezenlijke gebreken aan de boekhouding; en
– een vermogensvergelijking resulteert in een negatief og onverklaarbaar laag netto-prive-cijfer.
In uitzonderijke gevallen volstaat 1 tekortkoming voor het oordeel dat niet voldaan is aan de administratieplicht.