Hof Arnhem, MK III, 15 juni 2010, Nr. 09/00135

(art 47 Awr, 3.8 Wet IB2001)

Hof: belanghebbende kon aan het rapport van het boekenonderzoek het in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen dat de
vermogensetikettering de goedkeuring van de inspecteur had. Het Hof verwerpt ook de stelling van de inspecteur dat etikettering als PV
zo duidelijk ism de wet is, dat belanghebbende er niet op mocht rekenen dat zijn standpunt zou worden gehonoreerd. Het Hof wijst hierbij er
op dat de controlerende ambtenaren er geen probleem mee hadden dat belanghebbende het pand tot zijn PV rekenden.

Aantekening:
– boekenclubarrest, HR 18 december 1991, nr. 27127, BNB 1992/182: hof heeft miskend dat voor een in rechte te beschermen vertrouwen in gevallen als het onderhavige niet vereist is dat de aangelegeneheid bij een boekenonderzoek door de belastingadministratie daadwerkelijk op haar fiscale merites is beoordeeld, doch dat voldoende is dat de belastingplichtige in de gegeven omstandigheden mocht aannemen dat zulks het geval was. Dit zal zich in het algemeen voordoen, indien de betrokken aangelgenheid verhoudingsgewijs van zodanig belang is dat zij niet aan de aandacht van de met de controle belaste ambtenaren kan zijn ontsnapt, en bovendien de gevolgen voor de belastingheffing van dien aard zijn dat het voor de hand ligt om kritische opmerkingen te maken, zo niet tot naheffing over te gaan.
Alsdan zal de inspecteur, door niettemin generlei opmerking te maken en naheffing achterwege te laten, in het algemeen bij de belastingplichtige het gerechtvaardigde vertrouwen wekken dat de wijze waarop deze de betrokken aangelegenheid in fiscaal opzicht heeft behandeld, zijn goedkeuring kan wegdragen.
– een ander insteek, waarvoor in dit geval iets te zeggen valt, is dat de handelwijze van de inspecteur een ambtelijk verzuim is dat een navordering in de weg staat.
a. in eerste instantie heeft de inspecteur geen reden om te concluderen dat de belanghebbende een te laag inkomen had verantwoord
b. bij nadere beschouwing roept de aangifte toch vragen op. Bijv, hypotheek wel OV en pand PV. Hier moesten belletjes gaan rinkelen.
c. zeker als er rinkelende belletjes zijn, mag de inspecteur niet zomaar afgaan op het controlerapport.
– het controlerapport geeft de kijk van de Belastingdienst op de feiten weer. Het is een partijverklaring en geen vaststelling van de feiten.
De rechter moet zelf de feiten vaststellen. Soms gaan de rechters te kort door de bocht zij overwegen dan dat “uit het controlerapport blijkt” c.q. “volgt”. Feiten blijken/volgen pas uit het controlerapport als de rechter, mede gelet op hetgeen de belanghebbende aanvoert, vindt dat verweerder de in het controlerapport
genoemde feiten aannemelijk maakt. Dat bewijsoordeel moet hij uitdrukkelijk en gemotiveerd geven.