Vennootschapsbelasting. Art. 67e AWR; art. 8:77 Awb. Motiveringseisen met betrekking tot opzet als grondslag voor boete.

HR 20 juni 2014, nr. 13/03738 3 Beoordeling van de in het principale beroep voorgestelde middelen 3.1. Middel 3 richt zich onder andere met motiveringsklachten tegen ‘s Hofs oordeel dat belanghebbende opzettelijk een onjuiste aangifte voor de vennootschapsbelasting heeft gedaan. Het middel slaagt in zoverre. Aangezien belanghebbende voor het Hof heeft betwist dat sprake was van…