Hof Amsterdam oordeelt dat de door de inspecteur (deels) niet-ingediende stukken die hem wel ter beschikking hebben gestaan en een rol hebben gespeeld bij zijn besluitvorming in de zaak X, zijn aan te merken als op de zaak betrekking hebbende stukken. De rechtbank moet de zaak opnieuw behandelen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Datum: 03-06-2016 ECLI: ECLI:NL:HR:2016:1034 Editie: 14 juni Instantie: Hoge RaadRubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht Uitgavenummer: V-N Vandaag 2016/1272Wetsartikelen: Algemene wet bestuursrecht, 8:42 lid 1 ,Algemene wet inzake rijksbelastingen, 16 , Algemene wet inzake rijksbelastingen, 27e

Belanghebbende, X, is de ex-bestuursvoorzitter van woningstichting Rochdale. In geschil zijn de aanslagen IB 2007 (definitieve en navorderingsaanslag). De inspecteur heeft aangegeven dat de fiscale geschilpunten deel uitmaken van een meer jaren omvattend geschil (m.b.t.de jaren 2002-2008) over de vraag of X zijn functie als bestuursvoorzitter heeft ge- of misbruikt om voor zichzelf voordelen te behalen die hadden moeten worden verantwoord als inkomsten uit werk en woning. Kortweg gaat het volgens de inspecteur om voordelen die zijn verkregen van zakenrelaties van de woningstichting, en voordelen behaald met de door de werkgever van X ter beschikking gestelde faciliteiten (zoals de Maserati van de zaak en zakelijke creditcards). De inspecteur erkent dat hij ter wille van de werkbaarheid een selectie uit de stukken heeft gemaakt. Het betreft een dossier van zo’n 40 dozen.

Hof Amsterdam (MK II, 22 september 2015, 14/00008 en 15/00701, V-N Vandaag 2015/2527) oordeelt dat de door de inspecteur (deels) niet-ingediende stukken die hem wel ter beschikking hebben gestaan en een rol hebben gespeeld bij zijn besluitvorming, zijn aan te merken als op de zaak betrekking hebbende stukken in de zin van de Awb. Dit is niet anders omdat het voor de inspecteur een hele zoektocht zou zijn om de desbetreffende stukken te traceren. De verplichting van de inspecteur om de op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen, geldt onverkort als X of zijn gemachtigde wel (geheel of gedeeltelijk) beschikt over het bredere dossier. Volgens het hof moet de rechtbank de zaak opnieuw behandelen omdat (ook) de rechtbank niet de beschikking had over alle op de zaak betrekking hebbende stukken en daarom niet is toegekomen aan een volledige, inhoudelijke behandeling van het beroep. Het hof wijst de zaak om die reden terug naar de rechtbank.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).