Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv zich terecht beroept op de tekst en toelichting van het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014. De omstandigheid dat de tekst van dat besluit afwijkt van de wettekst doet hier niet aan af. Deze fout had X bv niet redelijkerwijs kenbaar moeten zijn.

X bv is opgericht in 2013. Eind 2013 meldt zij zich aan als nieuwe werkgever bij de Belastingdienst. Zij is voor de werknemersverzekeringen ingedeeld in sector 52 (uitzendbedrijven). De activiteiten van X bv zijn geheel nieuw opgestart, dus niet afkomstig van een andere onderneming. Voor 2014 maakt X bv melding van een te verwachten premieplichtig loon van € 4 miljoen (grote werkgever). In geschil is of X bv door de inspecteur terecht is aangemerkt als kleine werkgever, waardoor haar gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas 5,40% is. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv zich terecht beroept op de tekst en toelichting van het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 (Stc.2013, nr. 24667). Bij X bv is namelijk het in rechte te beschermen vertrouwen gewekt dat zij wel een grote werkgever is, waarvoor de rekenpercentages (art. 2.17 lid 1 Besluit Wet financiering sociale verzekeringen) gelden. Het is met name van belang dat het besluit officieel is gepubliceerd in de Staatscourant. De omstandigheid dat de tekst van het besluit afwijkt van de wettekst doet hier niet aan af. Deze fout had X bv redelijkerwijs niet kenbaar moeten zijn. Het beroep van X bv is gegrond.