Hof ’s-Hertogenbosch, MK I, 23 juli 2013, nr. 12/00310

Verzuimboete ex artikel 67a AWR. Beroep op avas slaagt niet.

Een belastingplichtige mag er in de regel op vertrouwen dat een gerenommeerd kantoor zijn aangifte op tijd indient, zonder dat hij behoeft te controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt. In de gegeven omstandigheden mocht belanghebbende er evenwel niet op vertrouwen dat het enkel doorsturen van herinneringsbericht en aanmaning voldoende was om te bewerkstelligen dat de aangifte tijdig zou worden ingediend.

Het Hof is met de Rechtbank van oordeel dat niet kan worden gezegd dat belanghebbende alle in redelijkheid te verlangen zorg heeft betracht om de aangifte tijdig te doen. Zijn beroep op afwezigheid van alle schuld slaagt dan ook niet.

Ten aanzien van het geschil

4.1.

De Rechtbank heeft overwogen:

2.6.

Volgens artikel 67a van de AWR kan de inspecteur alleen een verzuimboete opleggen indien belanghebbende de aangifte niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn heeft gedaan. Paragraaf 21, vierde lid, van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) bepaalt dat bij het niet binnen de termijn doen van aangifte alleen sprake is van een verzuim, indien belanghebbende de aangifte niet binnen een door de inspecteur gestelde termijn heeft gedaan en hij geen gevolg heeft gegeven aan een aanmaning van de inspecteur. Uit de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 2008-2009, 32 128, nr. 3 blz. 34-35) volgt dat de Belastingdienst aan de aanmaning een herinnering laat voorafgaan. Pas wanneer de belastingplichtige de aanvankelijke uitnodiging tot het doen van aangifte, de herinnering en de aanmaning heeft genegeerd, legt de inspecteur hem de boete van artikel 67a AWR op. Gelet hierop, de tekst van artikel 67a van de AWR en paragraaf 21 van het BBBB, alsmede het overwogene onder 2.1 tot en met 2.4 heeft de inspecteur terecht een verzuimboete van € 226 aan belanghebbende opgelegd.

2.7.

Indien er sprake is van afwezigheid van alle schuld (avas) legt de inspecteur geen verzuimboete op. Het gaat er daarbij om of de belastingplichtige alle in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van hem of haar te vergen zorg heeft betracht om te bewerkstelligen dat de aangifte tijdig wordt ingediend (zorgplicht). Het is aan belanghebbende om avas te stellen en te bewijzen. Naar het oordeel van de rechtbank is belanghebbende er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat er sprake is van avas. Het enkel toezenden van de herinnering en de aanmaning aan de belastingadviseur is naar het oordeel van de rechtbank in de gegeven omstandigheden onvoldoende om te concluderen dat belanghebbende aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Gesteld noch gebleken is dat er overigens correspondentie en/of overleg met de belastingadviseur heeft plaatsgevonden. In dit licht is onvoldoende aannemelijk dat belanghebbende geen enkel verwijt treft.

2.8.

Het doel van de onderhavige boetebepaling is het inscherpen van het nakomen van fiscale verplichtingen. Zoals eerder vermeld is deze verplichting in het onderhavige geval ten onrechte niet nagekomen. Gelet op voormeld doel en het geconstateerde verzuim acht de rechtbank een boete van € 226 zowel relatief als absoluut passend en geboden.

4.2.

Belanghebbende stelt zich (ook) in hoger beroep op het standpunt dat sprake is van afwezigheid van alle schuld, omdat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan en er in redelijkheid alles aan heeft gedaan om te bewerkstelligen dat de aangifte tijdig zou worden ingediend. Hij wijst er in zijn aanvullend hoger beroepschrift op dat na toezending van het herinneringsbericht en de aanmaning aan zijn gemachtigde een telefonische terugkoppeling door de gemachtigde heeft plaatsgevonden die hem bij die gelegenheid heeft laten weten dat de aangifte tijdig was ingediend. Voorts is volgens belanghebbende sprake van afwezigheid van alle schuld (bij hem), omdat de omstandigheid dat de verzending van de aangifte als gevolg van onvolkomenheden aan de zijde van de gemachtigde niet perfect gegaan blijkt te zijn hem niet toe te rekenen is, maar aan de gemachtigde moet worden toegerekend.

4.3.

De Inspecteur heeft gesteld dat het beroep op afwezigheid van alle schuld niet gehonoreerd kan worden, omdat belanghebbende ondanks de inschakeling van een gemachtigde niet alle in de gegeven omstandigheden van hem in redelijkheid te vergen zorg heeft betracht om te bewerkstelligen dat de aangifte tijdig zou worden gedaan. In dit verband wijst hij erop dat eerst in hoger beroep wordt aangevoerd dat een telefonische terugkoppeling zou hebben plaatsgevonden door de gemachtigde aan belanghebbende; daarbij zou de gemachtigde aan belanghebbende hebben medegedeeld dat de aangifte tijdig is ingediend. Voorts wijst de Inspecteur erop dat in de door de gemachtigde overgelegde voortgangslijst geen melding is gemaakt van een telefonisch onderhoud van de gemachtigde met belanghebbende. De Inspecteur betwist dat een zodanig telefonisch onderhoud c.q. terugkoppeling heeft plaatsgevonden. Ten slotte wijst hij erop dat zijdens belanghebbende in de voorafgaande jaren evenmin tijdig aangifte is gedaan, dat die aangiftes door een ander belastingadvieskantoor (kunnen) zijn gedaan, maar dat de aan dat kantoor verbonden medewerker die toen de belastingaangiftes heeft verzorgd, dezelfde persoon is als degene die de onderhavige aangifte heeft verzorgd. Belanghebbende kan dus niet, aldus de Inspecteur, stellen dat nu hij een nieuw kantoor heeft ingeschakeld, hij met een schone lei begonnen is en geen reden had om te twijfelen aan het aangiftegedrag van zijn gemachtigde. Ten slotte wijst de Inspecteur erop, dat overname van het advieskantoor geen verbetering van het aangiftegedrag heeft laten zien.

4.4.

Het Hof volgt de Inspecteur in zijn stelling.

Aan een belastingplichtige kan een verzuimboete worden opgelegd, wanneer een door hem ingeschakelde derde een fout maakt, doch voor die boete is naar het oordeel van het Hof geen plaats indien die belastingplichtige aannemelijk maakt dat hij voldoende zorgvuldig heeft gehandeld. Het Hof dient derhalve te onderzoeken of belanghebbende bij het doen van de onderhavige aangifte voldoende zorgvuldig heeft gehandeld.

4.5.

Niet in geschil is dat het kantoor waaraan de met de aangifte belaste medewerker is verbonden, een gerenommeerd belastingadvieskantoor is. Het zich laten bijstaan door een adviseur die een belastingplichtige voor voldoende deskundig mocht houden en aan wiens zorgvuldige taakvervulling hij niet behoefde te twijfelen brengt mee dat er geen aanleiding is tot het stellen van de algemene eis dat de belastingplichtige zich ter voorkoming van fouten ook zelf in de inhoudelijke aspecten van op hem toepasselijke belastingregelingen verdiept (vgl Hoge Raad 13 februari 2009, nr. 07/12891, LJN :BH2586, en 15 mei 2009, nr. 08/01277, LJN: BI3758).

4.6.

Het uitgangspunt dat een belastingplichtige niet behoeft te twijfelen aan de zorgvuldige taakvervulling geldt naar het oordeel van het Hof niet alleen voor de inhoudelijke kant van de beroepsuitoefening, maar ook voor de administratieve en procedurele kant. Met andere woorden: een belastingplichtige mag er in de regel op vertrouwen dat een gerenommeerd kantoor zijn aangifte op tijd indient, zonder dat hij behoeft te controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Soms doen zich echter omstandigheden voor, waarbij dit vertrouwen niet gerechtvaardigd is. Dat is het geval in deze zaak.

4.7.

Belanghebbende mocht er naar het oordeel van het Hof in de gegeven omstandigheden niet op vertrouwen dat het enkel doorsturen van herinneringsbericht en aanmaning voldoende was om te bewerkstelligen dat de aangifte tijdig zou worden ingediend. Omdat aangiften in voorgaande jaren door dezelfde gemachtigde niet tijdig waren ingediend, behoorde belanghebbende reden te hebben om te twijfelen aan de zorgvuldige taakuitvoering van deze gemachtigde, te weten op het vlak van het tijdig doen van aangifte. Het had op zijn weg gelegen verder toe te zien op diens werkzaamheden dan door het enkel toezenden van de hiervoor genoemde stukken. Belanghebbende heeft weliswaar gesteld dat hij ook meer gedaan heeft, namelijk dat hij telefonisch contact heeft gehad met zijn gemachtigde die hem toen heeft verzekerd dat de aangifte was verzonden, maar het Hof acht niet geloofwaardig dat dit telefoongesprek heeft plaatsgevonden. Evenmin heeft belanghebbende zich op andere wijze ervan vergewist dat de aangifte was ingediend, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de Inspecteur.

4.8.

Het Hof komt tot de conclusie dat niet kan worden gezegd dat belanghebbende alle in redelijkheid te verlangen zorg heeft betracht om de aangifte tijdig te doen. Zijn beroep op afwezigheid van alle schuld slaagt dan ook niet.

4.9.

Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of de boete van € 226 passend en geboden is. Vast staat dat belanghebbende over voorgaande jaren eveneens niet tijdig aangifte heeft gedaan. Er is derhalve sprake van recidive. Dat de Inspecteur de eerdere verzuimen niet heeft beboet, dient er naar het oordeel van het Hof niet toe te leiden dat met het aangiftegedrag in het verleden geen rekening wordt gehouden. Gelet op de omstandigheid dat het in het onderhavige geval om een vierde verzuim gaat acht het Hof de boete van € 226 passend en geboden. Het Hof acht de boete van € 226 niet disproportioneel, zeker niet als de hoogte wordt afgezet tegen het gegeven dat het hier een vierde verzuim betreft. Het Hof ziet geen reden tot matiging van de boete.

4.10.

In hoger beroep heeft belanghebbende ter onderbouwing van zijn stelling dat sprake is van disproportionaliteit aangevoerd dat sprake is van dubbele beboeting, omdat zijn gemachtigde ook de aangifte van zijn partner als gevolg van dezelfde omstandigheden niet tijdig heeft ingediend en de Inspecteur haar om die reden eveneens een verzuimboete heeft opgelegd. Het Hof kan belanghebbende hier niet in volgen. De Inspecteur heeft twee verschillende belastingplichtigen uitgenodigd om aangifte te doen. Beide belastingplichtigen hebben niet tijdig aangifte gedaan en aan beide belastingplichtigen is bij beschikking telkens één verzuimboete opgelegd. Het Hof vermag dan ook niet in te zien dat belanghebbende terzake twee keer wordt getroffen door een boete.