HR, 12 juli 2013, nr. 12/04341

(art. 27e, 47, 52 en 67f WR;art. 13a Wet LB 1964)

Aantekeningen:

–          Hof Arnhem doet de zaak af zonder omkering en verzwaring van de bewijslast. In Hof Den Bosch stelt na verwijzing de inspecteur zich op het standpunt dat sprake is van omkering en verzwaring van de bewijslast. Hoofdregel is dat voor het innemen van nieuwe feitelijke stellingen in de procedure na verwijzing in beginsel geen plaats is.

–          i.c. komt Hof Den Bosch tot de conclusie dat de inspecteur reeds ttv de procedure bij Hof Arnhem zich heeft beroepen op de omkering en verzwaring van de bewijslast, daar niet voldaan zou zijn aan de verplichtingen tot het verstrekken van inlichtingen en/of het overleggen van boeken en bescheiden als bedoeld in art 47 AWR en omdat niet voldaan zou zijn aan de administratieve verplichtingen uit hoofde van art 52 AWR.