Hof Den Haag, MK I, 16 februari 2010, nr. BK-0900279

(art 67d Awr)

Belanghebbende hoefde niet in redelijkheid te twijfelen aan de fiscale aanvaardbaarheid van de mededelingen of adviezen van de adviseur. Belanghebbende mocht ervan uitgaan dat zij zich liet bijstaan door een adviseur die zij voor voldoende deskundig mocht houden en aan wiens zorgvuldige taakvervulling zij niet hoefde te twijfelen.