Hof Den Haag, MK I, 4 november 2008, nr. BK-08/00094

(art 16 en 67e Awr)

De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat belanghebbende kennis had van de aanmerkelijke kans dat de adviseur de opdracht zou
verzaken en dat belanghebbende die kans bewust heeft aanvaard. De ernstige nalatigheid van de adviseur is geen(voorwaardelijk) opzet, die
aan belanghebbende moet worden toegerekend. De inspecteur is voorts zelf ook nalatig geweest door geen aanmaning tot het doen van
aangifte te sturen.

Aantekening:

– van kwade trouw is tzv het feit dat aanleiding geeft tot navordering alleen sprake indien de belastingplichtige de inspecteur opzettelijk
onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, of opzettelijk de juiste inlichtingen heeft onthouden (HR 11 juni 1997, nr. 32299, BNB 1997/384). Van opzet
in deze zin is ook sprake indien de belastingplichtige welbewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard onjuiste inlichtingen te verstrekken
(voorwaardelijke opste).Indien de belanghebbende zijn aangifte uitbesteedt aan een gerenommeerd kantoor, het vermoeden is gewettigd dat
hij beoogt de inspecteur de juiste informatie en inlichtingen te evrstrekken. Blijft het beoogde resulaat uit (een juiste aangifte), dan treft de
belastingplichtige slechts verwijt dat hij geen afdoende controle heeft uitgeoefend op de voortgang van de aan zijn adviseur opgedragen
werkzaamheden. Dit verwijt levert dan in beginsel geen voorwaardelijk opzet op. Van voorwaardelijk opzet kan slechts sprake zijn indien het
achterwege laten van de voortgangscontrole op de adviseurswerkzaamheden de aanmerkelijke kans oproept dat de adviseur de opgedragen taak
verzaakt en de belastingplichtige daarvan wetenschap heeft en die kans bewust aanvaardt. De bewijslast ligt bij de inspecteur. HR 23 januari 2009,
nr. 07/10942, V-N 2009/8,6: kwade trouw adviseur wordt toegerekend aan de belanghebbende bij art 16 Awr. Bij vergrijpboetes ligt dit anders,
geen toerekening opzet/grove schuld adviseur aan belanghebbende. HR 1 december 2006, nr. 40518, V-N 2006/62.4: schuld/opzet adviseur kan
niet aan belanghebbende worden toegerekend.