HR, 12 december 2010, nr. 08/01101

(art 67c en art 67f Awr, art 5 bbbb)

Blijkens de vermelding op de aanslagbiljetten zijn de verzuimboetes opgelegd “wegens niet betalen” van de omzetbelasting over de
debestreffende maanden. De vrgrijpboete is opgelegd ter zake van de gedraging die er uit heeft bestaan dat belanghebbende omzetbelasting
die zij moest voldoen, niet betaald heeft. Dit houdt in dat de vergrijpboete is opgelegd ter zake van feiten waarvoor reeds verzuimboetes zijn
opgelegd.

Aantekening:

Grondbeginsel in mensenrechtenverdragen is dat voor een zelfde feit niet tweemaal een boete kan worden opgelegd (ne bis in idem).
Dit doet de vraag rijzen of de oplegging van een verzuimboete voor het niet betalen van belasting, het nadien opleggen van een vergrijpboete
voor het opzettelijk (of grof schuldig) niet betalen van belasting uitsluit. In HR 20 juni 2009, nr. 42764, BNB 2010/5, V-N 2009-32,8 beslist de HR dat
terzake van hetzelfde feit als de eerste boete, niet aankomt op het bedrag van de naheffingsaanslag waaraan de eerste boete is gekoppeld,
maar op de omschrijving van de beboetbare gedraging waarvoor de eerste boete is opgelegd. Deze omschrijving is vervat in de kennisgeving
door de inspecteur van de gronden waarop de oplegging van die boete berustte.