Hof Arnhem, MK II, 26 mei 2009, nr. 08/00359

(art 20, lid 1, en art 67f Awr)

Er moet worden onderzocht of een beboetbaar feit zich heeft voorgedaan, voordat de vraag kan worden beantwoord of er sprake is van opzet of grove schuld. Het enkel niet doen van een aanvullende kan niet worden aangemerkt als een overtreding van een bepaling van de belastingwet.
Het hof wijst hierbij op een brief van de staatssecretaris waarin deze antwoord geeft op vragen nav een uitspraak van Hof Den Bosch, 21 nov 2007, nr. 06/00325, V-N 2008/41.3
Uiteindelijk word belanghebbende verweten dat zij na ontdekking van de in haar ogen te hoge teruggaaf of uiterlijk na het opstellen van de jaarstukken waarin een passiefpost ter zake van de nog te betalen omzetbelasting is opgenomen, heeft stilgezeten en geen suppletieaangifte heeft ingediend of anderzinds actie heeft ondernomen om de materieel verschuldigde belasting te voldoen.
Hoewel het wettelijk systeem van heffing dmv voldoening op aangifte een betaling bovenop een reeds op een aangifte een betaling bovenop een reeds op een aangifte betaald bedrag niet uitsluit (HR, 22 februari 1984, nr 21979, BNB 1984/233 en HR 22 febr 1984, nr 22238, BNB 1984/234), volgt uit het wettelijk systeem niet dat een belastingplichtige tot een dergelijke betaling verplicht is.
Evenmin dwingt het wettelijke stelsel belanghebbende om aan het einde van het jaar een suppletieaangifte in te dienen. Nu tot het doen van een nadere betaling of het indienen van een suppletieaangifte geen wettelijke plicht bestaat, kan het nalaten van deze handeling geen beboetbare gedraging opleveren.