Rechtbank Den Haag, EK, 30 juni 2011, nr. Awb 109088 IB/PVV

(art. 7:3 Awb)

 

Uit de omstandigheid dat geen reactie werd ontvangen op een aan eiseres schriftelijk gedaan verzoek om binnen .. dagen te reageren voor het
maken van een afspraak, kon verweerder niet afleiden dat eiseres (stilzwijgend) afstand deed van het recht om te worden gehoord, HR,
15 mei 2009, nr. 08/00437, LJN BI3751

Aantekening:

In het bbbb staan regels die de inspecteur moet toepassen bij de vaststelling van het boetebedrag. De regels in het bbbb zijn geen avvv’s maar
beleidsregels. De inspecteur dient van de regels af te wijken indien toepassing van de regels gevolgen zou hebben die wegens bijzondere
omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen regels (4:84 Awb). Verder moet de inspecteur aan de
beleidsregels voorbijgaan, indien zij leiden tot een boete die niet in verhouding staat tot de ernst van het beboete verzuim (disproportionaliteit,
par. 7, lid 1, bbbb). In par 6 bbbb wordt de inspecteur ingeprent dat de door hem opgelegde boete, gelet op alle relevante omstandigheden,
passend en geboden moet zijn. In werkelijkheid vindt de oplegging van boeten automatisch, dus zonder dat een mens zich ermee bemoeit. Een
computer kan niet overweg met afwegingen als die waartoe art 4:84 Awb verplicht of die in par 6 en 7 bbbb worden genoemd. Pas als de
belastingplichtige in bezwaar komt, wordt de boete aan deze eisen getoetst.

Aantekening:

De boete kan worden opgelegd zonder dat de schatkist een cent schade oploopt, kamerstukken II 1988/89, 21058, nr,3, p9. Naar het oordeel van
de HR, 11 februari 2005, bnb 2005/282, V-N 2005/11,5 is het dan ook niet zo dat per definitie matiging plaatsvindt omdat het bedrag van de
boete hoger is dan het belastingbedrag.