Rb Leeuwarden, MK, 8 oktober 2010, nr.Awb 07849

(art. 67d Awr)

HR, 1 december 2006, nr. 40369, BNB 2007/151: de grove schuld of opzet van de belastingadviseur kan niet aan zijn client, de belastingplichtige, worden toegerekend. De inspecteur moet dus aannemelijk maken dat de belastingplichtige een verwijt treft.

HR, 13 februari 2009, nr.07/12891, V-N 2009/9,7: de belastingplichtige kan geen grove schuld of (voorwaardelijk) opzet worden verweten op de enkele grond dat hij zich niet heeft verdiept in de fiscale regelegeving.

Voor het bewijs van onschuld van de belastingplichtige is nodig dat deze een deskundig adviseur heeft en dat de belastingplichtige aan de zzorgvuldige invulling van zijn taak niet hoefde te twijfelen.
De HR legt aan de belastingplichtige een actieve informatieplicht op. Hij moet zijn adviseur voorzien van alle informatie die deze nodig heeft om de aangifte juist op te stellen.
Alleen de belastingplichtige die zijn goede wil kan bewijzen (aannemelijk kan maken dat hij niets heeft achtergehouden) kan de door zijn adviseur oopgestelde aangifte ‘blind’ ondertekenen zonder dat hem een boete kan worden opgelegd
.Hof Leeuwarden, 15 maart 2011, nr. 10/00145, V-N 2011/31,30,5: als de belastingplichtige niet kan bewijzen dat hij zijn adviseur niet bewust onjuist heeft
geinformeerd, kan hem wel een verwijt worden gemaakt.Rb Leeuwarden, 11 juni 2010, nr. 09/1191, V-N 2010/52,2,1: heeft de belastingplichtige zijn adviseur wel te goeder trouw geinformeerd en blijkt achteraf dat bepaalde relevante gegevens niet in het dossier te zitten,
dan kan hem geen verwijt worden gemaakt.