Hof Den Haag oordeelt in navolging van de rechtbank dat de inspecteur de conclusies uit het boekenonderzoek 2012 ten onrechte heeft geëxtrapoleerd naar de jaren 2009 t/m 2011 en 2013.

Datum: 23-11-2016 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2016:3835 Editie: 29 december Instantie:Hof Den Haag Nummer: BK-16/00267 t/m BK-16/00270 Rubriek: LoonbelastingUitgavenummer: V-N Vandaag 2016/2897 Wetsartikelen:Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringe

Belanghebbende, X bv, is een particuliere beveiligingsorganisatie die beveiligingspersoneel ter beschikking stelt. Gedurende de jaren 2009 tot en met 2012 past X bv in haar aangiften loonheffing de afdrachtvermindering onderwijs toe. Na een boekenonderzoek, waarbij de inspecteur de nodige omissies constateert, heft de inspecteur een deel van de afdrachtvermindering na en legt daarbij aan X bv vergrijpboeten op.

Hof Den Haag oordeelt in navolging van de rechtbank dat de inspecteur de conclusies uit het boekenonderzoek 2012 ten onrechte heeft geëxtrapoleerd naar de jaren 2009 t/m 2011 en 2013. Extrapoleren van resultaten van een onderzoek naar andere jaren is mogelijk, als er voldoende grond is om aan te nemen dat het onderzochte jaar en de andere jaren een constant beeld vertonen wat betreft de van belang zijnde feitelijke situatie of als op voorhand vaststaat dat de data van de andere jaren in dezelfde mate juist of onjuist zijn als die van het onderzochte jaar. Dat dit voor de onderhavige jaren het geval is, heeft de inspecteur niet aannemelijk gemaakt. Het hof verwerpt ook het subsidiaire standpunt van de inspecteur dat extrapolatie wel mogelijk is voor de correctie van de afdrachtvermindering startkwalificatie. Het hoger beroep van de inspecteur is ongegrond.

Aantekeningen:

7.1.Extrapoleren van resultaten van een in een bepaald jaar gehouden onderzoek naar andere jaren is mogelijk, als er voldoende grond is om aan te nemen dat het onderzochte jaar en de andere jaren een constant beeld vertonen wat betreft de van belang zijnde feitelijke situatie of op voorhand vaststaat dat de data van de andere jaren in dezelfde mate juist of onjuist zijn als die van het onderzochte jaar. Dat dit voor de onderhavige jaren het geval is dient de Inspecteur, nu hij van extrapolatie van de bevindingen in het onderzoek betreffende het jaar 2012 gebruik heeft gemaakt om de naheffingsaanslagen voor 2009, 2010, 2011 en 2013 te onderbouwen, aannemelijk te maken. Hierin is hij naar het oordeel van het Hof niet geslaagd, aangezien hij onvoldoende feitelijke gegevens heeft aangevoerd op grond waarvan er aanleiding is te veronderstellen dat de tijdens het onderzoek geconstateerde fouten zich ook in de andere jaren hebben voorgedaan. Voor extrapolatie bestaat dan ook reeds daarom geen grond.

7.2.In hoger beroep heeft de Inspecteur zich subsidiair op het standpunt gesteld dat extrapolatie mogelijk is voor de correctie van de afdrachtvermindering startkwalificatie. Dit leidt volgens de Inspecteur tot een 11-percent correctie op de totale per jaar geclaimde afdrachtvermindering. Het Hof volgt de Inspecteur niet in dit standpunt. Hierbij overweegt het Hof het volgende. Het Hof vermag niet in te zien dat het gegeven dat in 2012 8 van de 34 verklaringen van het UWV-WERKbedrijf – welke verklaringen een constitutief vereiste vormen voor het recht op afdrachtvermindering onderwijs – ontbreken zich leent voor extrapolatie naar de jaren 2009, 2010, 2011 en 2013 en evenmin waarom een percentage van 11 op het totale per jaar geclaimde bedrag aan afdrachtvermindering onderwijs (BBL en startkwalificatie) kan worden toegepast. De Inspecteur wijst er terecht op dat de bewijslast met betrekking tot het aanwezig zijn van de UWV-verklaringen rust op belanghebbende. Bij het ontbreken van UWV-verklaringen in enig jaar kan de Inspecteur de voor dat jaar voor de betreffende werknemers daadwerkelijk geclaimde afdrachtvermindering startkwalificatie corrigeren. Nu de relevante gegevens voor elk van de jaren 2009, 2010, 2011 en 2013 voor handen zijn is extrapolatie van gegevens uit 2012 naar die jaren niet aan de orde.