De Nationale ombudsman oordeelt dat soms recht bestaat op ambtshalve verminderen of teruggeven ondanks overschrijding van de wettelijke vijfjaarstermijn.

Datum: 27-09-2016 Editie: 14 oktober Instantie: Nationale ombudsman Rubriek:Fiscaal bestuurs(proces)recht , Waardering onroerende zaken Uitgavenummer:V-N Vandaag 2016/2164 Wetsartikelen:Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken, 2

Belanghebbende, X, stelt namens zijn cliënt beroep in tegen WOZ-beschikkingen 2012 t/m 2014 van de gemeente Schiedam. Partijen bereiken overeenstemming over de geschilpunten en X trekt de beroepen in. In de onderhavige procedure bij de Nationale ombudsman is in geschil of recht bestaat op het ambtshalve verminderen van de WOZ-waarden over de jaren 2008 en 2009.

De Nationale ombudsman oordeelt dat soms recht bestaat op ambtshalve verminderen of teruggeven ondanks overschrijding van de wettelijke vijfjaarstermijn. Er kunnen zich volgens de ombudsman bijzondere situaties voordoen waarin het bestuursorgaan moet afwijken van de wettelijke regeling, bijvoorbeeld indien de algemene beginselen van behoorlijk bestuur nopen tot het verlenen van ambtshalve verminderen of teruggeven. De heffingsambtenaar van de gemeente Schiedam heeft dit in zijn motivering miskend. Daarbij is van belang dat X onweersproken heeft gesteld dat de WOZ-waarde voor de jaren 2008 en 2009 niet wezenlijk verschilt van die voor de jaren 2010 en daarna en de daarbij gehanteerde maatstaven vrijwel geheel overeen komen met de maatstaven op basis waarvan hij om vermindering van de WOZ-beschikkingen voor 2008 en 2009 had verzocht. De ombudsman beveelt de heffingsambtenaar aan om zijn beslissing over het ambtshalve verminderen te herzien.