Bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3, zijn door de Staatssecretaris van Financiën aangewezen als massaal bezwaar. 

Datum: 26-06-2015 Editie: 1 juli Regelgevende instantie: Ministerie van FinanciënRubriek: Inkomstenbelasting

Besluit Staatssecretaris van Financiën, 26 juni 2015, nr. BLKB2015/903M, Stcrt. 2015, 18400

Er zijn meer dan 10.000 bezwaarschriften ingediend die alle betrekking hebben op dezelfde rechtsvraag. Het betreft de vraag of de box 3 heffing op spaarsaldi zodanig is dat deze op zichzelf gezien in strijd zou komen met art. 1 eerste protocol bij het EVRM. De persoonlijke en individuele omstandigheden van de belastingplichtige spelen daarbij geen rol. Als massaal bezwaar worden bezwaarschriften aangewezen waarin uitsluitend deze rechtsvraag aan de orde is en waarop op 26 juni 2015 nog geen uitspraak is gedaan. Verder gaat het om bezwaarschriften die worden ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop de collectieve uitspraak wordt gedaan dan wel waarop de uitspraak onherroepelijk wordt. Aanwijzing als massaal bezwaar betekent dat als de Belastingdienst niet geheel in hoogste instantie in het gelijk wordt gesteld, ook de aanslagen worden herzien van de belastingplichtige die geen bezwaarschrift heeft ingediend. Voorwaarde is dat zijn aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Een klein aantal bezwaarschriften wordt geselecteerd ter beantwoording van de rechtsvraag door de belastingrechter.