Hof Arnhem-Leeuwarden 30 september 2014, 13/01168, ECLI:NL:GHARL:2014:7457, MK I, Uitspraak Hof

Samenvatting

Aan belanghebbende, X bv, is over het tijdvak 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 een naheffingsaanslag LB/PVV opgelegd. B is in loondienst bij belanghebbende. Aan B is op 17 augustus 2007 een auto ter beschikking gesteld door E bv. Op die datum bestond er geen aandeelhoudersrelatie tussen belanghebbende en B. Op 3 oktober 2008 heeft D bv de aandelen in belanghebbende (terug)gekocht. De aandelen in D bv worden gehouden door E bv, waarvan alle aandelen worden gehouden door B. In geschil is of in de opgelegde naheffingsaanslag terecht de bijtelling privégebruik auto over de periode van 3 oktober 2008 tot en met 31 december 2008 is meegenomen. De rechtbank heeft het hiertegen gerichte beroep ongegrond verklaard. Het hof overweegt dat blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van art. 13bis, lid 1, Wet LB 1964 ‘het ter beschikking gesteldhebben gekregen’ gelijkstaat aan het mogen gebruiken van de auto vanaf het moment van terbeschikkingstelling. Het hof stelt vast dat B op 17 augustus 2007 in dienstbetrekking werkzaamheden ten behoeve van belanghebbende verrichte, maar dat er tussen hen geen aandeelhoudersrelatie bestond. Vaststaat ook dat in de arbeidsovereenkomst, zoals gewijzigd op 5 juli 2005, expliciet is opgenomen dat belanghebbende aan B geen auto ter beschikking zal stellen. Door de verwerving van de aandelen in belanghebbende door D bv op 3 oktober 2008 is een concernverband tussen E bv en belanghebbende ontstaan. Vanaf dat moment is weliswaar de terbeschikkingstelling van de auto door E bv gecontinueerd, evenwel zonder dat bij die gelegenheid een wijziging in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen of beoogd. Reeds daarom kan bezwaarlijk zonder meer worden aangenomen dat met de enkele verwerving van de aandelen in belanghebbende de auto vanaf dat moment geacht moet worden niet langer op grond van privé-overwegingen, maar in verband met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van belanghebbende ter beschikking is gesteld. HR 1 november 2000, nr. 361, NTFR 2000/1621 doet daaraan naar het oordeel van het hof niet af. In het onderhavige geval is, anders dan in het door de Hoge Raad berechte geval, geen sprake van een situatie waarin een werknemer in verband met zijn dienstbetrekking een voordeel geniet van een ander dan de werkgever.
(Hoger beroep gegrond.)

Aantekeningen

Het voordeel van het gebruik van de auto voor privédoeleinden kan alleen in de heffing van loonbelasting worden betrokken als er sprake is van een causaal verband tussen het ter beschikking stellen van de auto en de in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden, zo stelt het hof. Weliswaar kan zoiets zich ook voordoen in concernverband, maar in casu blijft dan wel de vraag naar het causale verband overeind. Zoals ik in mijn commentaar bij de rechtbankuitspraak schreef (Rechtbank Noord-Nederland 8 oktober 2013, nr. 13/01050, NTFR 2014/672) zijn de arresten HR 1 november 2000, nr. 361, NTFR 2000/1621 en HR 15 november 2002, nr. 37.550, NTFR 2002/1732 niet geheel vergelijkbaar met de situatie van belanghebbende. In die situaties was sprake van verregaande bemoeienis van de werkgever, in het laatste geval betrof het zelfs een betalingsverplichting van de werkgever zelf, die door de aandeelhoudster was voldaan. In het onderhavige geval was de auto echter reeds door X bv voor het eerst aan X ter beschikking gesteld toen belanghebbende nog geen onderdeel van het concern met X bv was. Je kunt je dan afvragen of de dienstbetrekking bij belanghebbende X in staat heeft gesteld het voordeel te behalen. Dat voordeel had hij immers ook al voordat X bv en belanghebbende tot hetzelfde concern gingen behoren. Het hof gaat ook uit van een beoordeling op het moment van het ter beschikking stellen. De wetsgeschiedenis spreekt, aldus het hof in r.o. 4.6, over ‘het ter beschikking gesteld hebben gekregen’ en dat is gelijk aan het mogen gebruiken van de auto vanaf het moment van terbeschikkingstelling. Daarvan uitgaande, ontbreekt in casu het causale verband met de werkzaamheden.