De civiele kamer van Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de Belastingdienst niet in strijd met het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit handelt door de parkeergegevens over het jaar 2012 van SMSParking bv op te vragen. SMSParking bv moet de gevraagde gegevens verstrekken.

SMSParking bv biedt in Nederland diensten aan voor betaald parkeren via sms-bericht, internet, smartphone of app. In maart 2013 verzoekt de inspecteur SMSParking bv om, op grond van art. 53 AWR, alle parkeergegevens (kenteken, datum, locatie en tijd) van haar cliënten over het jaar 2012 te verstrekken. SMSParking bv weigert om de gevraagde gegevens te vertrekken. Volgens SMSParking bv bestaat er geen verplichting om deze gegevens te verstrekken. Verder is het verstrekken van de gegevens volgens haar in strijd met het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit. De civiele kamer van Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het door de Belastingdienst van SMSParking verlangde meewerken aan een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van alle cliënten die in 2012 van haar diensten gebruik hebben gemaakt evenredig is aan het door de Belastingdienst nagestreefde doel.

De civiele kamer van Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat uit de thans bekende jurisprudentie van de Hoge Raad niet lijkt te volgen dat het bevragen van een administratieplichtige op grond van art. 47 AWR ook in ruime zin strijd oplevert met artikel 8 EVRM. Volgens het hof is een dergelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer namelijk gerechtvaardigd in een democratische samenleving vanwege het belang in het economisch welzijn van het land. Het hof merkt vervolgens op dat de door de Belastingdienst gehanteerde wijze van bevraging wel moet voldoen aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Volgens het hof voldoet de werkwijze van de Belastingdienst aan het beginsel van proportionaliteit, omdat de Staat daarmee streeft om tot een doelmatige en eerlijke belastingheffing te komen. Ook is er geen strijd met het beginsel van subsidiariteit, omdat de andere methoden om aan de gevraagde gegevens te komen niet minder belastend voor de burger zijn en ook niet effectiever zijn. SMSParking bv heeft volgens het hof dan ook geen gerechtvaardigd belang om afgifte van de gevraagde gegevens te weigeren. Het hof beveelt SMSParking bv dan ook om volledig en onvoorwaardelijk mee te werken aan het verstrekken van de door de Belastingdienst verzochte gegevens.