Uw rechten als belastingbetaler worden in de wet beschermd. Zo kunt u bezwaar maken tegen een beslissing van de Belastingdienst of in beroep gaan. Als belastingbetaler heeft u ook een aantal plichten. U moet bijvoorbeeld op tijd uw belastingaangifte doen en deze volledig en juist invullen.

Rechten belastingbetaler

Als belastingplichtige heeft u deze rechten:

  • U mag een adviseur uw belangen laten behartigen.
  • U heeft recht op uitleg als van uw aangifte wordt afgeweken.
  • U kunt bezwaar maken of in beroep gaan. (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/bezwaarcheck/)
  • U heeft recht op geheimhouding van uw fiscale gegevens. Dit betekent dat bijvoorbeeld de Belastingdienst deze gegevens alleen mag gebruiken voor het uitvoeren van de belastingwet.

De medewerkers van de Belastingdienst zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht beschermt uw privacy. U moet namelijk uw privégegevens en zakelijke gegevens aan ons verstrekken. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat de gegevens die u aan ons ter beschikking stelt, vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht maakt het mogelijk dat de belastingheffing zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.

In principe valt alle informatie waarover wij beschikken over een persoon of organisatie onder de geheimhoudingsplicht. Deze informatie wordt niet aan anderen bekendgemaakt. De geheimhouding geldt ook voor onze medewerkers onderling. Er mag uitsluitend over een belastingplichtige worden gesproken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet of voor de invordering.

Informatie van u, die u of uw adviseur eerder aan ons heeft verstrekt, wordt slechts op uw eigen verzoek aan uzelf verstrekt. Bijvoorbeeld een kopie van het door u ingediende aangiftebiljet.

Daarnaast kan iedereen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ons verzoeken om informatie te verstrekken. Op basis van de Wob heeft u in beginsel recht op openbaarmaking van informatie als deze is vastgelegd in een document. Er wordt geen informatie verstrekt als sprake is van één van de volgende situaties:

  • Een verzoek van een derde over aangelegenheden van een individuele belastingplichtige wordt altijd afgewezen.
  • Eén van de absolute uitzonderingsgronden van de Wob is van toepassing (het betreft bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn medegedeeld).
  • Eén van de relatieve uitzonderingsgronden van de Wob is van toepassing (het belang van inspectie, controle en toezicht wordt bijvoorbeeld onevenredig geschaad).

Plichten belastingbetaler

Om de taak van het heffen en innen van de belastingen in Nederland goed te kunnen uitvoeren, legt de Belastingdienst u de volgende verplichtingen op:

  • U vult de aangifte juist, volledig en op tijd in.
  • U verstrekt gegevens als de Belastingdienst daarom vraagt.
  • U betaalt op tijd. Als u uw aanslag niet op tijd betaalt, rekent de Belastingdienst invorderingsrente.

De belastingdienst kan 2 soorten rente in rekening brengen: belastingrente en invorderingsrente.

Belastingrente vervangt heffingsrente

Per 1 januari 2013 is de renteregeling gewijzigd. Vanaf het belastingjaar 2012 is de heffingsrente vervangen door de belastingrente. Voor de jaren 2011 en eerder geldt de heffingsrente nog wel. Dit betekent dat als u voor 2011 of eerder aangifte moet doen, of een navorderingsaanslag over deze jaren ontvangt, de heffingsrente nog van toepassing is.

Een belangrijke wijziging is vanaf welke datum belastingrente wordt berekend. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting start die periode nu een half jaar na het belastingjaar. Dat was 1 januari, een half jaar eerder.

Belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli. Voor het belastingjaar 2012 dus vanaf 1 juli 2013. Dit geldt ook als wij rente vergoeden.

Door de verandering van de renteperiode betaalt u minder rente en krijgt u meestal geen rente meer vergoed.

Hoe hoog is de rente?

De percentages belastingrente staan in het Overzicht percentages belastingrente.

De percentages heffingsrente staan in het Overzicht percentages heffingsrente.

De percentages invorderingsrente staan in het Overzicht percentages invorderingsrente.

Belastingrente

Belastingrente is een vergoeding van gemiste rente. Als wij geld van u tegoed hebben, dan moet u daarover rente betalen. Hebt u geld tegoed van ons, dan betalen wij u daar in sommige gevallen rente over. Wij berekenen de belastingrente bij het vaststellen van de belastingaanslag. Bij vermindering van een voorlopige aanslag, vergoeden wij over de vermindering geen heffingsrente.

Invorderingsrente

Invorderingsrente is de rente die u moet betalen als u een belastingaanslag te laat betaalt. Wij berekenen de invorderingsrente over de periode die begint op de 1e dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag vóór de dag dat u betaalt. Andersom hebt u recht op vergoeding van invorderingsrente als een uit te betalen bedrag later dan 6 weken na de datum  van de aanslag op uw rekening staat, tenzij de te late uitbetaling aan u te wijten is.

Verrekening rente en kosten

Betaalt u ons belasting en moet u nog invorderingsrente of kosten voor bijvoorbeeld een aanmaning of dwangbevel betalen? In dat geval beschouwen wij uw betaling in de 1e plaats als betaling voor de kosten en de rente die u nog moet betalen. De rest van het bedrag dat u hebt betaald, beschouwen wij als de betaling van de belastingschuld zelf. Is uw belastingschuld daarna nog steeds niet geheel voldaan, dan ontvangt u voor het restantbedrag een nieuwe acceptgiro.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het in rekening brengen van heffings- of invorderingsrente of de hoogte daarvan, kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dit doen binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat dat de rente in rekening is gebracht.

Klacht over de Belastingdienst

Als u het niet eens bent met de manier waarop de Belastingdienst u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

U kunt uw klacht over de Belastingdienst schriftelijk of mondeling indienen bij de Belastingdienst.

Klachtenprocedure Belastingdienst

De klachtenprocedure van de Belastingdienst vindt u op de website van deze organisatie. Hier vindt u ook formulieren die u kunt gebruiken om uw klacht in te dienen. Ook vindt u er informatie over eventueel bezwaar maken tegen een beslissing van de Belastingdienst.

Niet eens met klachtafhandeling

Heeft de Belastingdienst volgens u uw klacht niet juist afgehandeld? Dan kunt u contact opnemen met een van de volgende instanties: