Hof Amsterdam, MK I, 28 februari 2013, nr. 11/00619

Art. 8:43 en 8:75 Awb

Het hof overweegt dat X terecht aanspraak heeft gemaakt op vergoeding van de kosten voor het indienen van een conclusie van repliek. Het hof verwijst daarbij naar een niet-gepubliceerde uitspraak van dit Hof van 14 mei 2009, nr. 07/00780. Hierin heeft het hof beslist dat sprake is van een stilzwijgende instemming met de indiening van de conclusie van repliek als de rechtbank aan de gemachtigde meedeelt dat de inspecteur in de gelegenheid is gesteld om te reageren op de conclusie van repliek.

r.o. 6.1: de rechtbank kan op grond van art. 8:43 lid 1 Awb de indiener van een beroepschrift in de gelegenheid stellen schriftelijk te repliceren. Gemachtigde heeft een verzoek voor een conclusie van repliek ingediend en zonder af te wachten of hij hiervoor door de rechtbank in de gelegenheid zou worden gesteld, de inhoudelijke reactie op het verweerschrift van de inspecteur meegezonden.
r.o. 6.3: de rechtbank heeft op grond van art. 8:43 lid 1 Awb de bevoegdheid om het verzoek tot het indienen van een conclusie van repliek af te wijzen.  Hiervan heeft de rechtbank geen gebruik gemaakt. De inhoud van de brief waarin de rechtbank aan de gemachtigde meedeelt dat de inspecteur in de gelegenheid is gesteld om te reageren op de conclusie van repliek, kan naar hof’s oordeel slechts worden opgevat als een stilzwijgende instemming met de indiening van de conclusie van repliek.