Hof Arnhem, MK I, 4 december 2012, nr. 12/00217

(Art. 6:11 Awb)

4.1 De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een uitspraak op bezwaar bedraagt ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zes weken. De in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar ter zake van de aanslag en de beschikking heffingsrente zijn gedagtekend 29 juli 2011. Niet gesteld of gebleken is dat de dag van dagtekening is gelegen vóór de dag van de bekendmaking. De beroepstermijn eindigt derhalve op 9 september 2011.

4.2 Voorzover belanghebbende stelt dat de beroepstermijn pas is aangevangen met ingang van de dag na die waarop de uitspraak op bezwaar met betrekking tot de verzuimboete is gedaan gaat zij uit van een onjuiste rechtsopvatting. Ingevolge artikel 25, lid 4, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (wettekst 2011) kan de Inspecteur indien – zoals in het onderhavige geval – bezwaar is gemaakt tegen meer dan één belastingaanslag of voor bezwaar vatbare beschikking, de uitspraken vervatten in één geschrift. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat het de Inspecteur evenwel vrij staat om per uitspraak een afzonderlijk geschrift uit te doen (zie MvT, Kamerstukken II, 1996, 25 175, nr. 3, blz. 7). Uit de in 2.4 vermelde brief van 29 juli 2011 kan naar het oordeel van het Hof niet anders worden geconcludeerd dan dat de Inspecteur uitspraak op bezwaar ter zake van de onderhavige aanslag heeft gedaan. In de bij de uitspraak gevoegde bijlage is een rechtsmiddelverwijzing opgenomen waarin onder meer duidelijk is gesteld dat belanghebbende tegen vorenbedoelde uitspraak binnen zes weken na dagtekening in beroep kan gaan bij de Rechtbank. Overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6:8 Awb is de termijn voor het indienen van het onderwerpelijke beroepschrift derhalve aangevangen op 30 juli 2011. Uit de met de Inspecteur gevoerde correspondentie kon belanghebbende ook in redelijkheid niet afleiden dat de beroepstermijn zou aanvangen met ingang van de dag na die van de uitspraak op bezwaar inzake de verzuimboete.