Hof Amsterdam, MK I, 29 maart 2012, 10/00106 en 10/00107

(art. 3.111 Wet IB 2001)

X en belanghebbende Y hebben gezamenlijk een eigen woning. Vanaf 1 november 2003 wonen zij gescheiden. Y blijft in de woning wonen. Op 8 september 2006 krijgt Y de woning definitief toegedeeld. Tussen partijen is in geschil of Y in de jaren 2004 en 2005 het gehele door haar betaalde bedrag aan hypotheekrente in aftrek kan brengen, dan wel slechts de helft daarvan.Hof Amsterdam oordeelt dat belanghebbende het volledige bedrag van de door haar betaalde hypotheekrente mag aftrekken. De waardeverandering van de woning gaat haar per 1 november 2003 aan. Daarmee heeft zij de economische eigendom van de woning verkregen. Het volle bedrag van de hypotheekschuld is aan te merken als eigenwoningschuld. Aan Y komt daarmee aftrek toe over het volledige bedrag van de door haar betaalde hypotheekrente.