Brief Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 4 november 2014, nr. 2014-0000589098  

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is van mening dat het voor de burgers inzichtelijk moet zijn welke organisaties bevoegd naar het BSN (of kopie ID-bewijs) kunnen vragen. Burgers kunnen voor deze informatie terecht op de website www.mijnprivacy.nl van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), waar inzicht wordt gegeven in wie welke gegevens mag vragen. Daarnaast kan de burger op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl informatie vinden over welke organisaties het BSN verstrekt krijgen. Dit antwoordt de minister op vragen van het Tweede Kamerlid Oosenbrug over het opvragen en gebruik van het burgerservicenummer door organisaties die daartoe niet bevoegd zijn. Verder deelt hij mee dat burgers die van mening zijn dat een organisatie ten onrechte vraagt om een BSN, een klacht kunnen indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat de klacht doorleidt naar de Functionaris Gegevensbescherming Burgerservicenummer. Die zal de klacht in behandeling nemen en zo nodig de organisatie aanspreken.

beantwoording-kamervragen-over-het-opvragen-en-gebruik-van-het-bsn-door-daartoe-niet-bevoegde-organisaties