Hof Den Haag acht het in strijd met de goede procesorde om de grote hoeveelheid stukken die X op de zitting heeft aangeboden, in het geding toe te laten. Het gaat om enkele dozen met stukken. 

Datum: 24-09-2014 ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2014:3448 

X is eigenaar van een vrijstaande woning in de gemeente Leiderdorp. Hij verschilt met de heffingsambtenaar van de gemeente van mening over de hoogte van de WOZ-waarde 2009 van de woning.

Hof Den Haag acht het in strijd met de goede procesorde om de grote hoeveelheid stukken die X op de zitting heeft aangeboden, in het geding toe te laten. Het gaat om enkele dozen met stukken. Naar het oordeel van het hof zou door het toelaten van de te laat aangeboden grote hoeveelheid stukken in het geding, de heffingsambtenaar belemmerd worden om daarop adequaat te reageren en zou de goede voortgang van de procedure in het gedrang komen. Derhalve laat het hof het overleggen van deze stukken in deze stand van de procedure niet toe. Het hof oordeelt verder dat de gemeente X niet voor het geven van de WOZ-beschikking hoefde te horen. Het arrest Sopropé mist toepassing, reeds omdat het onderhavige geval een zuiver interne aangelegenheid van Nederland betreft, zodat gemeenschapsrecht niet van toepassing is. Ook in de bezwaarfase is de hoorplicht niet geschonden. Het voorstel van X om te komen tot een compromis is geen hoorverzoek. Het hof oordeelt dat de gemeente de WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld en verklaart het hoger beroep van X ongegrond.