Aangetekend verzenden in plaats van registratie voorovereenkomst

AANPASSING EIS REGISTRATIE VOOROVEREENKOMST OF INTENTIEVERKLARING

03 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2013 is in de Wet elektronische registratie notariële akten de registratie van onderhandse akten bij de Belastingdienst zeer sterk beperkt.

In de volgende 4 besluiten wordt nog de eis gesteld van een geregistreerde voorovereenkomst of intentieverklaring:

  • besluit van 20 februari 2003, nr. CPP 2002/3267M
  • besluit van 16 september 2008, nr. CPP 2008/1626M
  • besluit van 29 september 2008, nr. CPP 2008/1008M
  • besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M

Per 3 januari 2014 kunt u een voorovereenkomst of intentieverklaring niet meer bij ons registreren maar stuurt u deze aangetekend naar ons. U moet hierbij een Geleideformulier Voorovereenkomst of intentieverklaring meesturen.

U stuurt de voorovereenkomst of intentieverklaring samen met het geleideformulier aangetekend naar:
Belastingdienst
Postbus 13
6400 AA Heerlen

geleideform_intentieverkl_vpb1001z1pl

Bovenstaand nieuwsbericht vloeit voort uit de met ingang van 2013 in werking getreden Wet elektronische registratie notariële akten (Stb. 2012, 648). De Belastingdienst registreert sindsdien alleen nog onderhandse pandakten aangezien registratie daarvoor een wettelijk vormvereiste is. Met de wet werd een belangrijke besparing op de uitvoeringskosten van de Belastingdienst bereikt, aldus de memorie van toelichting. Voor vier gevallen van niet-wettelijke verplichting, zoals opgenomen in de vermelde vier beleidsbesluiten, bleef de registratie bij de Belastingdienst toch nog een jaar bestaan. Dat bleek uit een nieuwsbericht van 17 maart 2013. Het gaat in deze gevallen om het verkrijgen van terugwerkende kracht bij een (doorschuif)faciliteit; als (niet wettelijke) voorwaarde geldt daarbij dat zeker moet zijn dat op een bepaald moment de voorovereenkomst of intentieverklaring bestond. Dat kan nu zeker worden gesteld met het aangetekend verzenden ervan (€ 7,95 bij PostNL). Daarbij moet een geleideformulier worden gebruikt dat is in te vullen op www.belastingdienst.nl. Daarna wordt het kennelijk gedigitaliseerd in Heerlen (gevraagd wordt geen ‘hechtmiddelen’ te gebruiken). We nemen aan dat deze werkwijze ook nog in een (of meer) beleidsbesluit(en) zal worden vastgelegd. Er wordt nu immers door middel van een nieuwsbericht inbreuk gemaakt op vier beleidsbesluiten.